Formulari de cerca

Sol·licitud de reserva exclusiva d’espai en la via pública per minusvalidesa

Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit) Qui pot sol·licitar-ho?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita?  

DOCUMENTS ASSOCIATS

Model de sol·licitud d'alta per minusvalia

Model de sol·licitud de pròrroga

Model de declaració responsable

 

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol•licitud de reserva exclusiva d’espai en la via pública per minusvalidesa.
 

Objecte del tràmit

La sol•licitud de llicència per a destinar una zona de via pública de manera exclusiva per a l’estacionament de vehicles per motius de discapacitat.

► Qui pot sol·licitar-ho?
L’interessat o el seu representant legal. Els requisits per a poder obtenir la llicència es troben en el capítol 3 de l’ordenança municipal, entre els quals, de manera simplificada, per a minusvàlids que siguen conductors de vehicles adaptats es requereix una minusvalidesa del 65%, tenir reconeguda la mobilitat reduïda i necessitar cadira de rodes o aparells mecànics per a poder desplaçar-se. En cas de no ser el conductor, necessitarà el 75% de minusvalidesa i, a més dels requisits anteriors, tenir el concurs de tercera persona reconegut.

► Es paga algun tipus de taxa?

No. En cas d’autoritzar-se, caldrà posar un senyal vertical i un d’horitzontal, a compte de l’interessat, en el lloc assenyalat a eixe efecte pels serveis tècnics municipals.

► Quan s’ha de sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any podrà sol•licitar-se tant l’alta com la baixa de la llicència. Ara bé, s’ha de tenir en compte que estes llicències s’atorguen per un termini de 3 anys. En cas de sol•licitar la pròrroga de la llicència haurà de fer-se 3 mesos abans de vèncer el termini esmentat.

► Com es presenta la sol·licitud?
• En el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, Plaça Major, 1 (dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dilluns vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 962 824 015)
• En qualsevol oficina de correus. En este cas, s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
• També podrà presentar-se per qualsevol altre mitjà que permeta tindre constància de:
a) La identitat del sol·licitant.
b) La informació que es sol·licita.
c) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.
d) Si escau, la modalitat que preferisca per tal d’accedir a la informació sol·licitada.

►Què s’ha de presentar?

Sol•licitud de la reserva:

Model de sol•licitud d’alta

• Fotocòpia del DNI, NIE, CIF del sol•licitant (i del representant, si és el cas). En cas de ser representant, també haurà d’acreditar-se la representació a través del document legal pertinent.
• Plànol de situació de l’edifici, amb indicació de la zona que es pretén ocupar.
• Determinació, si és procedent, dels elements ornamentals o de mobiliari urbà que puguen veure’s afectats per l’autorització.
• Certificat de minusvalidesa expedit per la Generalitat Valenciana o organisme competent, en què quede acreditada la naturalesa i el grau de minusvalidesa o discapacitat del sol•licitant o persona que ha de ser transportada de manera habitual.
• Certificat de mobilitat reduïda i, si és el cas, necessitat de concurs de tercera persona, expedit per la Generalitat Valenciana o organisme competent.
• Fotografia de la zona que s’ha de reservar.
• Declaració jurada del titular, que manifeste que no posseeix cap plaça de garatge ni cap cotxera en els voltants de la vivenda (en el model normalitzat de la sol·licitud).
 
A més, per als casos en què el minusvàlid coincideix amb el conductor del vehicle:
• Documentació del vehicle. Permís de circulació i targeta d’inspecció tècnica del vehicle, on figuren les adaptacions fetes al vehicle. El vehicle ha d’estar domiciliat a Tavernes de la Valldigna.
• Fotocòpia del permís de conduir, si és el cas, que acredite la condició de minusvalidesa en l’aparell locomotor.
 
A més, en el casos en què el minusvàlid no coincideix amb el conductor del vehicle:
• Documentació del vehicle que habitualment trasllada el minusvàlid. Permís de circulació i targeta d’inspecció tècnica del vehicle. El vehicle ha d’estar domiciliat a Tavernes de la Valldigna.
 
Per a sol·licitar la pròrroga és necessari aportar:

Model de sol·licitud de pròrroga

• Tota aquella documentació renovada de documentació anterior que ha caducat, com ara el DNI, el permís de circulació, el certificat de convivència...
Declaració responsable del titular, que manifeste que no posseeix cap plaça de garatge ni cap cotxera en els voltants de l’habitatge, en un model normalitzat.

►Com es tramita?

Sol•licitud de la reserva:

La sol•licitud d’alta es tramita d’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’Ordenança Reguladora de la concessió de llicències per a l’entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i reserves de via pública,Reial Decret 1372/1986, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. Per tal de tramitar esta llicència caldrà informe del departament de Serveis Socials i de la Policia Local. L’expedient finalitza amb la resolució que concedeix la llicència o desestima la petició.
 
Sol•licitud de la pròrroga.

L’interessat o, si és el cas, el representant, presentarà en el Registre, la sol•licitud degudament emplenada acompanyada de la documentació pertinent.
Una vegada registrada la sol•licitud, els Serveis Socials municipals i la Policia Local emetran un informe.
Finalment l’Alcaldia resoldrà sobre la sol•licitud presentada.
 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud
Activitat de Patrimoni
Plaça Major, 1 (segona planta)
Tavernes de la Valldigna  
962824156
patrimoni@tavernes.org

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal