Formulari de cerca

Sol·licitud d’alta o baixa de la llicència municipal de guals

Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit) Qui pot sol·licitar-ho?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita?  

DOCUMENTS ASSOCIATS

Model de sol·licitud d’alta.

Model de sol·licitud de baixa.

 

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)
Nom del tràmit
Sol·licitud d’alta de la llicència de gual o renúncia a la llicència.

Objecte del tràmit
La sol·licitud de llicència per a l’entrada i l’eixida de vehicles a través de les voreres, així com la renúncia a esta llicència.

► Qui pot sol·licitar-ho?
El L’interessat o el seu representant. Estes llicències es concedeixen salvat el dret de propietat i sense perjuí de tercers

► Es paga algun tipus de taxa?
Abans de concedir la llicència ha d’estar pagada la taxa corresponent, que pot consultar-se clicant ací.

► Quan s’ha de sol·licitar?
En qualsevol moment de l’any podrà sol·licitar-se tant l’alta com la baixa de la llicència. Ara bé, s’han de tenir en compte els efectes fiscals de la taxa que es prorratejarà en l’alta per trimestre natural (inclosa el trimestre d’alta) i per a la baixa (que podrà sol·licitar-se la devolució dels trimestres del mateix any posteriors al trimestre en què es sol·licite)

► Com es presenta la sol·licitud?
• En el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, Plaça Major, 1 (dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dilluns vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 962 824 015.
• En qualsevol oficina de correus. En este cas, s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
• També podrà presentar-se per qualsevol altre mitjà que permeta tindre constància de:
a) La identitat del sol·licitant.
b) La informació que es sol·licita.
c) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.
d) Si escau, la modalitat que preferisca per tal d’accedir a la informació sol·licitada.

►Què s’ha de presentar?

Alta de gual:

Model de sol·licitud d'alta

• Fotocòpia del DNI, NIE, CIF del sol·licitant (i del representant, si és el cas). En cas de ser representant també haurà d’acreditar-se la representació a través del document legal pertinent.
• Plànol de situació de l’edifici, en què es definisca clarament la ubicació del local.
• Fotografia exterior de la finca o local.
• Fotografia interior (amb vehicle o vehicles inclosos), exclusivament en el supòsit de garatges de vivendes unifamiliars.
• Resguard acreditatiu d’haver satisfet a l’Ajuntament els drets, taxes i arbitris que en cada moment siguen exigibles, d’acord amb l’ordenança fiscal corresponent.
• Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, per a edificis o vivendes de construcció recent.
• Fotocòpia de la llicència d’activitat o instal·lació pel que fa a activitats mercantils, industrials, comercials i de servei.
• Fotocòpia de la llicència d’activitat per a ús de garatge pel que fa a locals que puguen contindre un mínim de sis vehicles.

Sol·licitud de baixa de gual:

Model de sol·licitud de baixa

• Fotocòpia del DNI, NIE, CIF del sol·licitant (i del representant, si és el cas). En cas de ser representant també haurà d’acreditar-se la representació a través del document legal pertinent.
• L’interessat haurà de presentar pel Registre d’Entrada de l’Ajuntament o en el departament de Patrimoni la placa indicativa de gual, suprimir les marques horitzontals de la via pública i qualsevol rampa que presumisca un ús de gual. 

►Com es tramita?
Alta de gual:
La sol·licitud d’alta es tramita d’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’Ordenança Reguladora de la concessió de llicències per a l’entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i reserves de via pública i Reial Decret 1372/1986, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. L’expedient finalitza amb la resolució que concedeix la llicència o desestima la petició.
 
Baixa o renúncia de la llicència:
L’interessat o, si és seu cas, el representant, presentarà en el Registre la sol·licitud degudament emplenada acompanyada de la placa de gual que empare la llicència. També haurà de retirar de la via pública els senyals indicatius de l’existència de gual així com la rampa que presupose un ús de gual.
Una vegada registrada la sol·licitud,la Policia Local informarà sobre l’estat en què es troba l’accés a l’immoble indicant si escau acceptar la renúncia. En cas de ser favorable l’informe de la Policia Local, l’Alcaldia resoldrà l’acceptació de la sol·licitud.
Si l’informe de la Policia Local és desfavorable, es requerirà al sol·licitant que esmene la falta en un termini de 10 dies i ho comunique a l’Ajuntament, o s’entendrà que desisteix de la sol·licitud. Una vegada l’interessat ho comunique, la Policia Local tornarà a emetre informe sobre l’estat i donarà lloc a la resolució per la qual s’estime la renúncia si compleix els requisits o al desistiment de la sol·licitud si l’informe de la Policia Local torna a ser desfavorable.

Baixa forçosa
És causada pels motius indicats en l’art. 15 de l'ordenança municipal
Es tramitarà l’expedient, d’ofici o a instància de part, es donarà tràmit d’audiència a l’interessat i l’Alcaldia dictarà, si escau, resolució de baixa, que es notificarà a l’interessat. La baixa tindrà efectes des que la data de la resolució de baixa de la llicència de gual.
 
Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud
Activitat de Patrimoni
Plaça Major, 1 (segona planta)
Tavernes de la Valldigna  
962824156
patrimoni@tavernes.org

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal