Formulari de cerca

Sol·licitud de celebració de matrimoni civil a la casa consistorial.

Què es pot sol·licitar? Qui pot sol·licitar-ho?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Informació complementària.
Fonts jurídiques i documentals  

DOCUMENTS ASSOCIATS

 Model de sol·licitud de celebració de matrimoni civil

Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)
Nom del tràmit
Sol·licitud de celebració de matrimoni civil

Qui pot sol·licitar-ho?
Les persones interessades.

Es paga algun tipus de taxa?
Sí.

  • Tarifa normal 100,5 euros.
  • Tarifa reduïda 20 euros (s'aplicarà en els supòsits que la celebració o autorització siga en horari laboral de l'Ajuntamnt de Tavernes de la Valldigna, sense ocupació especial de dependències i sense públic).

Quan s’ha de sol·licitar?
Amb una antelació mínima d'un mes.

Com es presenta la sol·licitud?
• En el Registre General d’Entrada de l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna, plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores. Tel. 96-2824015.

Què s’ha de presentar?
- Fotocòpia del DNI dels contraents.
- Fotocòpia del DNI dels testimonis del matrimoni
- Documentació del Jutjat de Pau que ha instruït l’expedient.
- Justificant d’ingrés de la taxa.

Com es tramita?

Activitat d’Informació, Registre General, Notificacions i Estadística.
Plaça Major, 1 Tavernes de la Valldigna (planta baixa)
962824015 / 962824163
eir@tavernes.org

Informació complementària

Instruccions generals reguladores del procediment per a la celebració de matrimonis civils

Fonts jurídiques i documentals
Normativa
Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes.
Instrucció de la Direcció General dels Registres i del Notariat, de data 26 de gener de 1995, (BOE núm. 35 de 10 de febrer de 1995).
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimoni civil.

 

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal