Formulari de cerca

Registre General, Notificacions i Estadística

Breu descripció de les matèries més rellevants que es tramiten en esta Activitat amb incidència externa:

 

1. Descripció de l’Activitat

  Esta activitat s’ocupa de les matèries d’informació, registre i notificacions i estadìstica.

1.1 Informació

  Atenció al ciutadà presencial i telefònica: de 09.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres i de 16.00 a 18.30 hores, els dilluns d’octubre a maig.  Atenció en la seu electrònica: les 24 hores del dia. Dependències i funcionaris. Procediments, tràmits, requisits i documentació. Ajuda sobre impresos i sol•licituds. Iniciatives, suggeriments, queixes i reclamacions.

1.2 Registre general de documents

  Presentació de documents, tant en paper com electrònics. Compulsa de documents per a expedients de l’Ajuntament.

1.3 Notificacions

  Pràctica de les notificacions. Publicitat de bans i cartells de les activitats municipals.

1.4 Estadística

  Padró d’habitants: altes i baixes, modificacions de dades personals, canvis de domicili. Volants i certificats d’empadronament. Estrangers comunitaris i no comunitaris. Actualitzacions sectors poblacionals, llista de carrers i número de policia. Cens electoral: revisió, rectificació i reclamacions.

1.5 Tauler d’edictes

  Registre, exposició i diligències dels anuncis municipals i de la resta d’administracions públiques.

1.6 Matrimonis civils

  Expedients per a la celebració de matrimonis civils en el saló de sessions de l’Ajuntament.

1.7 Firma electrònica

  Altes, baixes i revocacions en el registre d’usuaris de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana

 

Totes les possibles dades personals publicades en este apartat tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació administrativa i, en general, la relacionades amb les funcions assignades a cada unitat, secció o activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Qualsevol ús d’eixes dades per a fins que no s’ajusten als estrictament mencionats i, de manera particular, per a finalitats comercials o remissions massives de correu fem (spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desplegament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, i donar lloc a la responsabilitat corresponent. En estos supòsits, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posarà en coneixement de la AEPD o l’autoritat competent estes actuacions per tal que inicien els procediments sancionadors procedents.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal