Formulari de cerca

Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades

Esta Activitat s’ocupa de les matèries de règim interior, modernització i protecció de dades

1.1 Règim Interior:

Proporciona assessorament jurídic en matèria d’organització municipal i supervisa el funcionament dels òrgans politicoadministratius i de la corporació municipal: des de la convocatòria d’un procés electoral (més informació en Serveis/Eleccions), passant per tota la vigència de la corporació municipal (estatut dels membres de la corporació, constitució d`òrgans col·legiats) i la formalització dels actes administratius (llibres d’actes i resolucions). Organització política i administrativa. Les qüestions relacionades amb la bandera, escut, heràldica, honors. Suport a la Secretaria General de l’Ajuntament, etc.

+ Més informació en Corporació i govern on podreu consultar dades de retribucions, normativa municipal, acords del Ple i Junta de Govern Local, etc.
Esta Activitat gestiona el Registre Municipal d’Associacions Veïnals.
+ Més informació des de Serveis/Associacions (documents associats, formularis, tràmits, etc).

 

1.2 Modernització

Col·labora amb la Secretaria General en els processos de modernització i gestió de la qualitat.

L’Activitat de Règim Interior, en l’àmbit de la publicitat activa de la Llei de Transparència i de les disposicions adoptades en este Ajuntament, és la dependència responsable de les funcions de coordinació de les diferents activitats i seccions d’este Ajuntament perquè incorporen en els apartats que els pertoquen de la web municipal, informació relativa al seu àmbit competencial, i proposa a l’òrgan de govern competent les instruccions i directrius necessàries a este efecte

Suport a la progressiva implantació de l’administració electrònica.

+ Més informació des de Serveis/Modernització i Qualitat (documents associats, formularis, tràmits, etc)

1.3 Protecció de dades

Esta Activitat assessora i resol els dubtes sobre el tractament de les vostres dades personals en l’Ajuntament. L’Ajuntament s’esforça a formar el personal perquè tracte les dades personals conforme a la normativa vigent (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) i la Guia de Bones Pràctiques en Protecció de Dades Personals.

Esta Activitat també intenta que el ciutadà conega els seus drets i per això impartix jornades dirigides al veïnat. Tota conducta que considereu inadequada podeu fer-la saber a esta Activitat per a fer efectius els vostres drets i evitar que es produïsca de nou.

+ Més informació en Serveis/Protecció de Dades, on podreu disposar del procediments, formularis, etc.

1.4 Accés informació pública

Esta Activitat té assignada la direcció i responsabilitat en matèria de sol•licituds d’exercici del dret d’accés a la informació pública. Exerceix la coordinació en matèria de publicitat passiva per al compliment de les obligacions previstes en la Llei de Transparència. Assessora i elabora informes en matèria de transparència administrativa i d’exercici del dret d’accés a la informació pública. Proposa mesures per tal d’assegurar la progressiva difusió de la informació pública i la posada a disposició dels ciutadans, de la manera més ampla i sistemàtica possible, assegurant la disponibilitat en la web municipal de la informació que ha tingut més sol•licituds d’accés, o es considera de rellevància.

+ Més informació en Ajuntament/Transparència Municipal

Totes les possibles dades personals publicades en este apartat tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació administrativa i, en general, la relacionades amb les funcions assignades a cada unitat, secció o activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Qualsevol ús d’eixes dades per a fins que no s’ajusten als estrictament mencionats i, de manera particular, per a finalitats comercials o remissions massives de correu fem (spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desplegament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, i donar lloc a la responsabilitat corresponent. En estos supòsits, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posarà en coneixement de la AEPD o l’autoritat competent estes actuacions per tal que inicien els procediments sancionadors procedents.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal