Formulari de cerca

Regidors amb dedicació (quantia retribucions brutes)

Normativa aplicable:

L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix:

“1. Els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els ocupen amb dedicació exclusiva; en eixe cas, seran donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, i les corporacions assumiran el pagament de les quotes empresarials que corresponga, llevat d’allò que preveu l’article 74.

En el supòsit de retribucions, la percepció serà incompatible amb la d’altres retribucions a càrrec dels pressuposts de les administracions públiques i dels ens, organismes o empreses que en depenen, així com per al desenvolupament d’altres activitats, tot açò en els térmens de la llei.

2. Els membres de les corporacions locals que ocupen càrrecs amb dedicació parcial per a realitzar funcions de presidència, vicepresidència, tindre delegacions o exercir responsabilitats que així ho requerisquen, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva i, si escau, seran també donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social en eixe concepte. Les corporacions assumiran les quotes empresarials que corresponga, llevat del que disposa l’article 74. Eixes retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixen, si escau, en les lleis de pressuposts generals de l’Estat. En els acords plenaris de determinació dels càrrecs que comporten esta dedicació parcial i les seues retribucions, s’haurà de contenir el règim de la dedicació mínima necessària per a la percepció d’eixes retribucions.

...

3. Només els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per concórrer efectivament a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels quals formen part, en la quantia assenyalada pel Ple.

...

5. Les corporacions locals consignaran en els seus pressuposts les retribucions, indemnitzacions i assistències a què fan referència els quatre números anteriors, dins dels límits que amb caràcter general s’establisquen, si escau. Hauran de publicar-se íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i fixar-se en el tauler d’anuncis de la corporació els acords del Ple referents a retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i règim de dedicació d’estos últims, indemnitzacions i assistències, així com els acords del president de la corporació que determine els membres de la corporació que realitzaran les seues funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.”

Regidors amb dedicació i sou brut anual.
Quanties de les retribucions

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal