Formulari de cerca

Recursos Humans i Gestió de Personal

Esta Activitat s’ocupa de les matèries de recursos humans i gestió de personal

1.1 Recursos humans

Proporciona assessorament jurídic en matèria de recursos humans i supervisa el funcionament dels departaments municipals, els procediments de treball, valoració dels llocs de treball i càlculs pressupostaris del cost de personal. Prepara les modificacions de la organització administrativa municipal i els documents de planificació estratègica de recursos humans. Assessorament a la corporació respecte dels assumptes relacionats o sotmesos a negociació col·lectiva i relació amb la representació sindical. Igualment, tramita els expedients per la incorporació d’efectius a l’organització municipal mitjançant la tramitació de les ofertes d’ocupació pública, execució de convocatòries de processos selectius i oposicions, així com els procediments per la provisió de llocs de treball, etc.

1.2 Gestió de personal

Proporciona assessorament jurídic en matèria de gestió diària de personal (retribucions, vacances, contractes, nomenaments, formació, etc). Gestió de tot tipus d’expedients de gestió del personal i preparació de les nòmines i cotitzacions a la seguretat social dels empleats municipals. Càlculs, contractacions i altres tràmits necessaris per la contractació de persones desocupades amb col•laboració amb altres administracions o serveis públics d’ocupació. Col·laboració amb el serveis de prevenció de riscos laborals en les funcions administratives necessàries per a executar la política preventiva de l’Ajuntament i vigilància de la salut dels empleats municipals. Tramitació administrativa dels convenis amb centres educatius per la realització de practiques formatives d’estudiants i tramitació dels expedients per a l’atorgament de beques a estudiants de cicles formatius de formació professional i universitaris amb col•laboració amb altres administracions.

+ Més informació en Tràmits i documents - Recursos Humans, on podreu consultar les següents seccions: BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL; REGLAMENTS EN MATÈRIA DE PERSONAL; PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT); OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIO, ETC.

+ Més informació en Serveis/ Recursos Humans on podreu consultar les següents seccions: INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT; TRÀMITS DEL DEPARTAMENT; ANUNCIS; EXECUCIÓ DE PROCESSOS SELECTIUS; ACORDS D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’EMPLEATS MUNICIPALS, ETC.

Totes les possibles dades personals publicades en este apartat tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació administrativa i, en general, la relacionades amb les funcions assignades a cada unitat, secció o activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Qualsevol ús d’eixes dades per a fins que no s’ajusten als estrictament mencionats i, de manera particular, per a finalitats comercials o remissions massives de correu fem (spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desplegament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, i donar lloc a la responsabilitat corresponent. En estos supòsits, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posarà en coneixement de la AEPD o l’autoritat competent estes actuacions per tal que inicien els procediments sancionadors procedents.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal