Formulari de cerca

Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU). Plànols i documentació

PLÀNOLS

Tipus de document Especificacions Aprovació definitiva PDF Grandària
Plànol d'ordenació P01 Estructura general del territori

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 12.825kb
Plànol d'ordenació P02 Xarxa primària del terme municipal.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 11.228kb
Plànol d'ordenació P03 Vies pecuàries.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 11.011kb
Plànol d'ordenació P04 Delimitació sòl urbà i urbanitzable.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 10.973kb
Plànol d'ordenació P05 Alineacions i rasants.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 9.699kb
Plànol d'ordenació P06 Zonificació àrea de població.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 11.508kb
Plànol d'ordenació P07 Dotacions xarxa primària i secundaria.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 11.352kb
Plànol d'ordenació P08 Núm. illa i superfícies.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 11.029kb
Plànol d'ordenació P09 Plantes edificables.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 11.201kb
Plànol d'ordenació P10-P11-P12 Infraestructures aigua potable, xarxa clavegueram, elèctrica i enllumenat.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 11.062kb
Plànol d'ordenació P13 Delimitació unitats d'execució.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 10.879kb
Plànol d'ordenació P14 Alineacions.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 10.442kb
Plànol d'ordenació P15 Zonificació.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 10.459kb
Plànol d'ordenació P16 Dotacions xarxa primària i secundària.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 10.062kb
Plànol d'ordenació P17 Núm. illes i superfícies.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 10.153kb
Plànol d'ordenació P18-P19-P20 Infraestructures aigua potable, xarxa clavegueram, elèctrica i enllumenat.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 10.153kb
Plànol d'ordenació P21 Detall afeccions llei de costes (a).

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 4.225kb
Plànol d'ordenació P21 Detall afeccions llei de costes (b).

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 5.205kb
Plànol d'ordenació P21 Detall afeccions llei de costes (c).

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 5.329kb
Plànol d'ordenació n P22 Zonificació Teularet 1 pri-1.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 2.323kb
Plànol d'ordenació P23 Delimitació recintes normativa arqueològica

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 10.952kb
Plànol d'ordenació P24 Espais protecció arqueològica.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 9.699kb

 

TEXTOS

Tipus de document Especificacions Aprovació definitiva PDF Grandària
Memòria Memòria del PGOU.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 12.825kb
Normes urbanístiques Normes urbanístiques

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 11.228kb
Normes urbanístiques Publicació BOPV Núm. 280 de 24-11-2004 Normes urbanístiques

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 11.011kb

 

ALTRES DOCUMENTS

Tipus de document Especificacions Aprovació definitiva PDF Grandària
Catàleg Catàleg de béns i espais protegits.

07/04/2005 (D.O.G.V.) Descarga

29/07/2004 (C.T.U. )

Descarga 5.837kb

 

NOTES ACLARIDORES

NOTA 1 

D’acord amb l’apartat 1 i 2 de la norma 45 de les Urbanístiques que regixen el Pla General d’Ordenació Urbana vigent, este ha fet seus dos instruments d’ordenació anteriors que es poden consultar en la carpeta “Planejament” que es troba al marge:

 

NOTA 2 

El Pla General d’Ordenació Urbana vigent ha tingut les modificacions següents, que es poden consultar en la carpeta “Planejament”, que es troba al marge.

  1. Condicions estètiques de la zona residencial nucli històric població (nova redacció de l’apartat 4 i 5 de la norma 18 de les Urbanístiques del Pla General)
  2. Aprofitament sota coberta (nova redacció de l’apartat 9 de la norma 8 de les Urbanístiques del Pla General).
  3. Usos detallats en l’illa D –hoteler- de la zona residencial edificació oberta Marina Azul (nova redacció de l’apartat 3 de la norma 35 de les Urbanístiques del Pla General).
  4. Ús de l’illa de dotació delimitada pels carrers del Monestir de la Valldigna, la Barca, la Xara i camí de la Dula en zona residencial Sequers (modificació del plànol normatiu nº 7 del Pla General i nova redacció de l’apartat 1 de la norma 54 de les Urbanístiques del Pla General).
  5. Adaptació de l’ordenació del sector Lepant-Riu al planejament general vigent (modificació de la norma 21, de l’apartat 8 de la norma 8 i modificació dels plànols normatius nº 5, 6, 7, 8, 9 i 13 del Pla General.
  6. Usos provisionals en parcel•les de dotació destinades a equipament comunitari (nova redacció de l’apartat 3 de la norma 54 de les Urbanístiques del Pla General).
  7. Ocupació de parcel•la i retirada a límits en el sector industrial El Golfo (modificació de l’apartat 2 de la norma 45 de les Urbanístiques del Pla General).
  8. Destinació urbanística de parcel•les afectades a ús d’equipament públic en zona de platja (reserves de dotació escolar) (modificació del plànol normatiu nº 16 del Pla General).
  9. Ús edifici carrer de Sant Lluís núm. 46 del nucli urbà de la població (modificació dels plànols normatius nº 5, 6, 7, 8, 9 i 13 del Pla General).

 

NOTA 3

Els documents que s’inserixen en esta secció i, en general, en totes les que integren la pàgina d’Urbanisme de la web municipal tenen simplement caràcter informatiu. L’obtenció de certificats i informació vinculant davant tercers s’ha de sol•licitar per escrit a l’Alcaldia o regidoria delegada.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal