Formulari de cerca

Personal eventual (nombre, retribucions i personal que l'ocupa)

Normativa aplicable:

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa en l’article 12 que és personal eventual aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només fa funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i és retribuït a càrrec dels crèdits pressupostaris consignats a eixe fi.

Per altra banda, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, disposa en l’article 19

  1. És personal eventual aquell que, en virtut d’un nomenament i amb caràcter no permanent, només fa funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i és retribuït a càrrec dels crèdits pressupostaris consignats a eixe fi. En tot cas, són personal eventual, donades les funcions d’especial confiança que exercixen, els conductors al servici directe dels membres del Consell.
  2. El nomenament i cessament d’este personal serà lliure. En tot cas, el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l’autoritat a qui presta la seua funció assessora o de confiança.
  3. En les administracions locals serà nomenat i remogut pel president o presidenta de l’entitat local. El nombre, característiques i retribució d’este personal serà determinat pel ple de cada entitat al començar el mandat, sempre dins dels crèdits pressupostaris designats a este efecte i només podran modificar-se amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals. El seu nomenament es publicarà en el butlletí oficial corresponent.
  4. La condició de personal eventual no constituirà mèrit per a l’accés a la funció pública o per a la promoció professional.
  5. Al personal eventual li serà d’aplicació, quan siga adequat a la seua condició, el règim general del personal funcionari de carrera.

D’altra banda, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, preveu igualment en l’article 159-d) com a personal de les entitats locals el personal eventual.

En la vigent X corporació, en virtut dels acords del Ple que s’hi assenyalen, s’han creat els següents llocs de personal eventual:

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal