Formulari de cerca

Ordre del dia, extracte d'acords i actes JGL

En este apartat trobareu les ordres del dia, extractes dels acords i actes de la Junta de Govern Local (en aquelles sessions en què s’adopten acords conforme a la normativa vigent (DA-16 LRBRL) o per delegació del Ple.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques. Per tant, la publicitat és de l’acta, limitada als acords adoptats, conforme a les competències delegades, si és el cas, pel Ple i respectant la normativa de protecció de dades.

A partir de l'entrada en vigor d'esta web, per cada sessió, el primer document que es posa en la web és l’orde del dia perquè tothom conega els punts a tractar. En els dies següents els acords extractats i, tot seguit, l’acta de la sessió, una vegada aprovada.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal