Formulari de cerca

Junta de Govern Local: Atribucions, règim de sessions i composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’alcalde.

La vigent Junta de Govern Local es va constituir el 3 de juliol de 2015 sota la presidència de l’alcalde. Actualment la integren els següents tinents d’alcalde designats per l’Alcaldia.

Les funcions de la Junta de Govern són, conforme a l’art. 23 LRBRL, l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seues atribucions i les que l’alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis. També té la competència per a aprovar les matèries que li assenyala la DA-16 LRBRL.

Règim de sessions. Les sessions ordinàries de la Junta es fan tots els primers dilluns de mes a les 19 hores, llevat del mes de setembre. El secretari de la Junta de Govern Local és el secretari del Ple, Sr. César Herrero Pombo.

Composició de la Junta de Govern Local

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal