Formulari de cerca

Junta de Govern Local: Atribucions, règim de sessions i composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’alcalde.

La vigent Junta de Govern Local es va constituir el 5 d'agost de 2019 sota la presidència de l’alcalde. Actualment la integren els següents tinents d’alcalde designats per l’Alcaldia.

Les funcions de la Junta de Govern són, conforme a l’art. 23 LRBRL, l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seues atribucions i les que l’alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis. En l’actualitat el Ple, per acord de 3 d’agost de 2020, li va delegar les següents:

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament (lletra k).

c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedisca del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives a cada moment supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (lletra m).

d) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos (lletra ñ).

e) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seua duració siga superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses.

g) L’aprovació dels plecs de clàusules administratives generals.

h) Acordar la constitució de les Juntes de Contractació i determinar la seua composició,

i) La celebració dels contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor supere el percentatge i la quantia indicats, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que siga el seu valor.

j) La regulació de l’aprofitament dels béns comunals en els termes previstos en la legislació aplicable.

k) L’aprovació dels projectes d’obres quan la contractació de la seua execució siga de la seua competència, conforme a l’apartat anterior.

l) El reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existisca dotació pressupostària, operacions de crèdit o concessió de quitació i espera.

m) La celebració del sorteig per a la designació de membres de les Meses electorals previst per l’art. 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

n) L’aprovació dels Plans d’Ordenació dels RRHH que no afecten a la plantilla de personal ni a la Relació de Llocs de Treball.

o) L’aprovació dels convenis de col·laboració que estiga atribuïda al Ple.

p) L’aprovació de les bases i convocatòries de subvencions atribuïdes al Ple, així com la resolució de tots els procediments per al seu atorgament, comprovació, justificació, modificació, revocació, devolució i impugnació.

q) L’atorgament de les subvencions nominatives previstes en el Pressupost atribuïdes al Ple.

r) L’emissió d’informes que la legislació sectorial aplicable en cada cas exigisca a l’Ajuntament.

s) L’aprovació de tot tipus de Plans, programes i estratègies atribuïts al Ple per la legislació sectorial (plans de seguretat, de protecció civil, contra incendis, d’igualtat , de mobilitat i similars) i que no exigisquen una majoria especial per la seua aprovació.

Les seues sessions -que es fan tots els primers dilluns de mes a les 13 hores, llevat del mes de setembre- tenen dues parts, la primera, de caràcter públic i retransmesa en les mateixes condicions que les del Ple, comprensiva dels punts de l’ordre del dia que tracten assumptes corresponents a atribucions delegades del Ple i una altra segona part, per a adoptar decisions, si escau delegades per l’Alcaldia, o per exercir les funciones que li són pròpies, no pública ni retransmesa.

Composició de la Junta de Govern Local

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal