Formulari de cerca

Informació pública difosa en la web per qualsevol regidor

Ací s’allotja informació que té caràcter d’informació pública (en els termes que deriven dels arts 13, 14, 15 i 18 de la Llei de Transparència), la publicitat de la qual la fa directament un regidor el qual sota la seua responsabilitat, ordena que es publique i assumeix la condició de publicador.

S’ha de tractar d’informació que tinga la condició d’informació pública a la qual ha tingut accés un membre de la corporació per raó del càrrec i que ordena que es difonga. Amb esta finalitat, el representant municipal ha d’observar no infringir ninguna norma, en especial la de protecció de dades personals, valorar que hi concorre un interés públic o superior que justifique donar-li publicitat i considerar que, si hi ha algun límit al dret d’accés a la informació pública, este no preval sobre l’interès públic.

En definitiva, ha de respectar la confidencialitat de la informació, sense donar-li publicitat que puga perjudicar els interessos de l’entitat local o de tercers, ja que és ell el directament responsable. Qui es considere perjudicat per la publicitat efectuada per un regidor en este apartat de la web, pot exercir les accions que estime pertinents contra aquell, acreditant el possible dany i la concurrència, si és el cas, d’una lesió major que el benefici que haja aportat la divulgació per a l’interés públic.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal