Formulari de cerca

Funcions de l'Alcalde

Tavernes de la Valldigna constitueix un municipi, que és l’entitat local territorial bàsica de l’organització territorial de l’Estat, i via immediata de participació ciutadana en els assumptes públics que institucionalitza i gestiona amb autonomia els interessos propis. Com a administració pública de caràcter territorial, té personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment del seus fins [art. 11 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)] i en l’esfera de les seues competències, li corresponen les potestats que preveu l’art. 4 LRBRL.

El municipi de Tavernes de la Valldigna, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els serveis púbics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu l’art. 25 LRBRL.

Exerceix com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, les matèries que preveu l’apartat 2 de l’art. 25 LRBRL. A més, conforme a la població que actualment té, superior a 5.000 i inferior a 20.000 habitants, presta, en tot cas, els serveis d’enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària, abastiment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies publiques, parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.

El govern i l’administració municipal del municipi correspon a l’Ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors (art. 140 CE). L’alcalde és el president de la corporació i posseeix, entre altres, les atribucions que li confereix l’apartat 1 de l’art. 21 LRBRL.

Les atribucions que actualment l’Alcaldia ha delegat en els tinents d’alcalde i en altres regidors i les que ha mantingut es poden consultar en Alcaldia, tinències d'Alcaldia i delegacions de govern

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal