Formulari de cerca

Funcions del Ple i calendari de sessions

El govern i l’administració municipal del municipi correspon a l’Ajuntament, integrat per l'alcalde i els regidors (art. 140 CE). El Ple és el màxim òrgan col•legiat municipal. Està integrat per tots els regidors i el presideix l’alcalde. Adopta les decisions més transcendents de l’Ajuntament, com són les que li confereix l’apartat 2 de l’art. 22 LRBRL.

Els acords s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. El vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres es requereix per a l’adopció dels acords relatius a les matèries que preveu l’apartat 2 de l’art. 47 de la LRBRL.

Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren el primer dilluns de cada mes (llevat de setembre, que no n’hi ha) a les 20 hores en la sala de plens de l’ajuntament. Les sessions són públiques.

La corporació municipal està integrada per 17 regidors.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal