Formulari de cerca

Foment local

L’Àrea de Foment Local, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, treballa activament en dues línies molt clares: actuacions que afavoreixen la inserció laboral i la realització d’accions que contribueixen a la creació de nous llocs de treball, mitjançant el suport a noves iniciatives empresarials i el foment de l’autoocupació, tot això amb un únic objectiu molt definit: aconseguir més ocupació i de qualitat.

Per a poder dur a terme este objectiu s’ha creat el Centre d’Ocupació i Foment d’Activitats Empresarials (COFAE), que es converteix en l’instrument per al disseny i execució de les polítiques de l’Ajuntament de Tavernes referides a l’ocupació, la cooperació empresarial i el foment de l’esperit emprenedor.

 

1. Què és el COFAE?

El Centre d’Ocupació i Foment d’Activitats Empresarials (COFAE) pretén ser un punt de trobada on es generen i confluïxen iniciatives d’ocupació i desenvolupament entre els diferents agents socials, econòmics i institucionals de la comarca. Constituïx un observatori econòmic i sociolaboral des d’on surten idees i projectes que generen ocupació i activitat en la Valldigna.

El Centre d’Ocupació i Foment d’Activitats Empresarials (COFAE) és un instrument públic al servei de tots els ciutadans de la Valldigna, que té marcats, entre altres, els següents objectius:

  • Conéixer les necessitats del mercat de treball i de la formació.
  • Oferir informació i orientació professional per a la creació i/o manteniment de l’ocupació.
  • Inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials.
  • Creació de noves empreses.
  • Fer de pont entre ofertes i demandants d’ocupació.
  • Reforçar les activitats econòmiques existents.
  • Fomentar la cooperació entre els diferents agents econòmics, socials i institucionals per a aconseguir un desenvolupament local adequat.
  • Promoció de l’autoocupació i de l’economia social en els anomenats nous jaciments d’ocupació.

 

2. CENTRE COL•LABORADOR D’OCUPACIÓ I INSERCIÓ (SERVEF)

El centre col·laborador d’ocupació i inserció de Tavernes de la Valldigna, és una entitat municipal que, mitjançant la subscripció d’un acord de col·laboració amb el SERVEF, presta servicis d’informació, renovació i tractament de la demanda a les persones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació que pertanyen al nostre àmbit territorial.

Els servicis consistiran en la realització de les següents accions:

1.- Informació, que consistix a proporcionar a l’usuari les dades necessàries sobre les distintes accions que desenvolupa el SERVEF.

2.-Tractament i actualització de les demandes d’ocupació, que consistix en la realització d’una entrevista individual i personalitzada per a la comprovació de les dades que conté el currículum i dels documents acreditatius aportats per l’usuari, així com la codificació d’estes dades. L’objectiu principal de l’entrevista és comprovar l’adequació de les dades del currículum amb la relació d’ocupacions a les quals opta el demandant d’ocupació i assessorar-lo sobre estes ocupacions o altres alternatives.

3.- Renovació de la demanda i altres tasques administratives com ara consultes i obtenció de certificats.

 

3. BANDERA BLAVA

La Bandera Blava és una distinció que la Fundació per a l’Educació Ambiental (FEEE) entrega cada any a les platges europees que promouen la netedat i la seguretat, l’educació ambiental i la col•lectiva per a la protecció del medi ambient en el litoral.

L’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) és cofundadora de la FEEE i la seua branca nacional a Espanya a tots els efectes.

És un guardó a la qualitat ambiental que centra els seus objectius a:

* Elevar el grau de consciència i el grau d’intervenció de les autoritats sobre la qualitat de l’entorn de les platges i, en particular, de la qualitat de les aigües de bany requerida per la Directiva Comunitària (76/169/CEE, de 12/8/75)

* Proporcionar, per mitjà de la concessió de les banderes blaves d’Europa, un símbol de reconeixement i emulació de les platges que aconseguixen eixos nivells de qualitat ambiental i busquen un equilibri entre l’ús dels recursos naturals i el respecte a l’entorn.

La participació en la Campanya Bandera Blava és totalment voluntària tant per als estats membres, comunitats autònomes o regions i municipis, com per a la Fundació mateixa i les seues representacions nacionals.

La presència d’una Bandera Blava en una platja reconeix i estimula l’esforç d’algunes comunitats locals per a aconseguir que la platja complisca determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, netedat i seguretat, i també que dispose d’una informació i gestió ambiental adequades. La campanya Bandera Blava té lloc anualment en més de 40 estats dels cinc continents de forma independent i voluntària, amb la participació de més de 2.000 municipis litorals.

L’objectiu final de Bandera Blava és aconseguir un desenvolupament sostenible del turisme i una gestió ambiental en el conjunt del litoral del municipi, congruent amb la gestió ambiental que la Bandera Blava exigix.

Històric Bandera Blava.

 

4. VIVER D’EMPRESES

El Viver d’Empreses de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna és una iniciativa que té com a objectiu la creació, implantació i consolidació d’empresaris individuals i d’empreses, a més de fomentar l’esperit emprenedor.

Està ubicat en el carrer de Gabriel Hernández núm. 51, on es posen a disposició dels interessats despatxos per a poder realitzar les seues activitats empresarials.

Els interessats poden informar-se’n en l’Agència de Desenvolupament Local del nostre Ajuntament-

Bases i Reglament.

 

Podeu demanar cita prèvia amb el responsable del departament o regidor (presencialment o per correu electrònic del responsable del departament o del regidor). En el termini màxim de 10 dies hàbils es proposarà una data i hora per a la reunió amb la persona sol·licitada

Totes les dades personals publicades en este apartat tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació administrativa i, en general, la relacionada amb les funcions assignades a cada unitat, secció o activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Qualsevol ús d’eixes dades per a fins que no s’ajusten als estrictament mencionats i, de manera particular, per a finalitats comercials o remissions massives de correu fem (spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desplegament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, i donar lloc a la responsabilitat corresponent. En estos supòsits, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posarà en coneixement de la AEPD o l’autoritat competent estes actuacions per tal que inicien els procediments sancionadors procedents.

 

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal