Formulari de cerca

Dotació econòmica mensual assignada pel Ple a cada Grup

En la vigent X corporació, el Ple,en sessió de 7 de juliol de 2015, va determinar, dins del límit que podien establir amb caràcter general les lleis de pressupostos generals de l’Estat, la següent assignació mensual als grups polítics de la corporació municipal, a càrrec dels pressupostos anuals de l’Ajuntament:

 

 

GRUP PART FIXA PART VARIABLE 50€ PER REGIDOR TOTAL MENSUAL
Compromís (9 regidors) 350 € 450 € 800 €
Popular (4 regidors) 350 € 200 € 550 €
Socialista (2 regidors) 350 € 100 € 450 €
Esquerra Unida - Acord Ciutadà (1 regidor) 350 € 50 € 400 €
TOTAL ASIGNACIÓ MENSUAL A TOTS ELS GRUPS 2.200 €

 

Normativa:

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que el ple de la corporació, a càrrec dels seues pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre de variable, en funció del nombre de membres de cada un, dins dels límits que, si és el cas, s’establisquen amb caràcter general en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat i sense que puguen destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servici de la corporació o a l’adquisició de béns que puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Els grups polítics han de portar una comptabilitat específica de la dotació a què es referix el paràgraf segon d’este apartat 3, que posaran a disposició del ple de la corporació, sempre que este ho demane.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal