Formulari de cerca

Declaracions formulades pels regidors amb relació als seus bens i activitats

Conforme a l'article 75-7 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, estan inscrites en els registres d’interessos de l’Ajuntament les declaracions, presentades pels regidors, sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics (Registre d’Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de Béns Patrimonials).

Els regidors han d’omplir estes declaracions abans prendre possessió, en ocasió del cessament i finalització del mandat i quan es modifiquen les circumstàncies de fet. Si no formula cap declaració de modificació, hi figurarà publicada l'última presentada a l'Ajuntament pel regidor.

Podeu consultar ací els formularis aprovats pel Ple quant a la declaració de béns i a la declaració de causes de possible incompatibilitat i activitats que puguen proporcionar ingressos econòmics.

Quan un membre de la corporació cessa, les seues dades romanen durant els quatres anys següents a la pèrdua de la condició de regidor. Complit este període, no es fan públiques ja en la web municipal. 

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal