Formulari de cerca

Planejament

Instruments d'ordenació urbanística anteriors al PGOU que este ha fet seus (apartats 1 i 2 de la norma 45 del vigent PGOU)

PLA PARCIAL DE MILLORA DEL SECTOR VERGERET
·Textos BOP nº143 de 18-VI-2003(6.057 Kb) Descarga
 ·Plànols (77,9MB) Descarga
MODIFICACIONS
·PRIMERA: Modificació nº 1 del Pla Parcial de Millora del Sector Vergeret
·Textos DOCV nº 5653 de 4-XII-2007(3.050Kb) Descarga
BOP nº 49 de 27-II-2010(2.284 Kb) Descarga
BOP nº 235 de 4-X-2010(404 Kb) Descarga
·Plànols (53,4MB) Descarga
SEGONA: Veure Modificació nº 5 del PGOU

 

PLA PARCIAL DE MILLORA DEL SECTOR EL GOLFO
·Textos BOP nº122 de 24-V-2003(4.307 Kb) Descarga
·Plànols (41,1MB) Descarga
·MODIFICACIONS
·PRIMERA: Veure Modificació nº 3. Punto 7 del PGOU
·SEGONA: Veure Modificació nº 4 del PGOU

 

Normes inicials del PGOU

Modificacions al vigent PGOU

MODIFICACIÓ NÚM. 1 PGOU
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de gener de 2007, va aprovar definitivament la modificació núm. 1 del Pla General municipal d’Ordenació Urbana (modificació puntual de les normes urbanístiques).
BOP 17-02-2007 (171.77 KB) Descarga
MODIFICACIÓ NÚM. 2 PGOU
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2008, va aprovar definitivament la modificació núm. 2 del Pla General municipal d’Ordenació Urbana (modificació puntual de les normes urbanístiques)
 . BOP 6-03-2008 (361.77 KB) Descarga
MODIFICACIÓ NÚM. 3 PGOU
Anunci de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge sobre aprovació definitiva de la modificació núm. 3 del Pla General municipal d'Ordenació Urbana, punts 4 i 5, de Tavernes de la Valldigna.
BOP 22-10-2008 (589.62 KB) Descarga
BOP 20-08-2010 (231,2 KB) Descarga
·Plànols informació(109 MB) Descarga
·Plànols ordenació(109 MB) Descarga
MODIFICACIÓ NÚM. 4 PGOU
El Ple d'este Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 d'agost de 2008, va aprovar definitivament la modificació núm. 4 del PGOU (sector industrial "El Golfo").
BOP 3-09-2008 (418.34 KB) Descarga
·Plànols (24,6 MB) Descarga
MODIFICACIÓ NÚM. 5 PGOU
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2008, va aprovar definitivament la modificació núm. 5 del Pla General municipal d’Ordenació Urbana (Centre d’Educació Especial).
BOP 24-11-2008 (428.06 KB) Descarga
MODIFICACIÓ NÚM. 6 PGOU. Zona Cantalot.
Introdueix diversos canvis en l'ordenació detallada i estructural definida pel Pla, amb la finalitat de facilitar l'execució del projecte tècnic Urbanització del Parc Cantalot, que preveu la construcció en el peu de mont de la serra de les Creus d'una zona esportiva i una plaça d'accés al parc urbà, entre altres equipaments.
PENDENT D'APROVACIÓ. EN TRÀMIT.
MODIFICACIÓ NÚM. 7 PGOU. Zona industrial El Teularet.

Mitjançant esta modificació es persegueixen els següents objectius:

a) Millorar les condicions d'accés rodat als sectors industrials delimitats en sòl urbà Teularet I i urbanitzable Teularet II, des de la zona nord-est del nucli urbà consolidat de la població (residencial Sequers) incorporant a l'àmbit d'este últim sector Teularet 2, per a la seua ordenació i gestió en el marc del desenvolupament urbanístic d'este sector, la franja de terrenys compresos entre el carrer del Camí de la Dula, la carretera CV-50 i el límit de la forest pública Les Creus.

b) Ampliar cap a l'est l'àmbit delimitat del sector urbanitzable Teularet 2, incorporant-hi, per a urbanitzar en desenvolupament d'este sector, els terrenys adjacents a la zona de domini públic de l’autopista A-7 afectats per les restants zones de protecció d'esta infraestructura viària.

c) Redefinir el límit oest d’eixe sector urbanitzable, desplaçant-lo lleugerament cap a l'oest, a fi d’establir una connexió directa d'este sector amb l'actual camí de la Dula.

PENDENT D'APROVACIÓ. EN TRÀMIT.
MODIFICACIÓ NÚM. 8 PGOU
Nova redacció de l'apartat 18, de la norma urbanística núm. 8, i de l'apartat 11, de la norma urbanística núm. 60, sobre tancament de parcel·les. Tancament de solars sense edificar.
ACORD DEL PLE 5-10-2015 (323 KB) Descarga
Publicació de l’acord en el Butlletí oficial de la província de València de data 30 d’octubre de 2015, a la pàgina 22 Descarga

 

Catàleg de bens de rellevància local

La Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura i Esports, ha dictat Resolució de data 28 de maig de 2009, per la qual es disposa la inscripció en l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià de determinats Béns de Rellevància Local de Tavernes de la Valldigna.
BÉNS DE RELLEVÀNCIA LOCAL (182.65 KB) Descarga

 

Instruments d'ordenació urbanística posteriors al PGOU

PLA PARCIAL SECTOR 12 CANAL
·Textos BOP nº 89 de 15-IV-2006(4.910 Kb) Descarga
BOP nº 215 de 13-XII-2007(415 Kb) Descarga
·Plànols (81,5 MB) Descarga
MODIFICACIONS
·PRIMERA: Modificació nº 1 del Pla Parcial del Sector 12 Canal
·Textos BOP nº 264 de 6-XI-2009(1.353 Kb) Descarga
·Plànols (4,8 MB) Descarga
PLA PARCIAL DEL SECTOR 13 LA MARINA
Memòria informativa (textos i plànols) Descarga
PLA PARCIAL DEL SECTOR 14 AVINGUDA NORD
Memòria informativa (textos i plànols) Descarga
PLA PARCIAL REFUNDIT DEL SECTOR 15 AVINGUDA SUD
Memòria informativa (textos i plànols) Descarga
HOMOLOGACIO I PLA PARCIAL SECTOR 17 MARENYS
·Textos BOP nº 16 de 19-I-2008(7.379 Kb) Descarga
BOP nº 261 de 3-XI-2010(1.129 Kb) Descarga
BOP nº 47 de 25-II-2011(1.115 Kb) Descarga
·Plànols (71,5 MB) Descarga
PLA PARCIAL REFUNDIT DEL SECTOR 19 SAN PABLO
Memòria informativa (Textos) Descarga
·Plànols (9,5 MB) Descarga

 

Tràmits planejament iniciàtiva municipal

PLA PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA.
Edicte de l'ajuntament de Tavernes de la Valldigna pel qual es publiquen els resultats i avaluació del procés de participació ciutadana del Pla de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística que s'hi indica
·Edicte(1.191 MB) Descarga
PLA PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA QUE S'HI INDICA
Pla de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística que acompanya els projectes: "Condicionament del riu Xúquer entre Carcaixent i l'autopista A-7 (València)" i "Millora del drenatge de la marjal sud del riu Xúquer, terme municipal d'Alzira, Cullera i altres (València)" . La informació está disponible al següent enllaç: Acondicionamiento del Río Júcar entre Carcaixent y la Autopista AP-7 (Valencia) y "Mejora del Drenaje del Marjal Sur del Río Júcar. T.M. de Alcira, Cullera y otros (Valencia)".

Resta de normes del PGOU que té publicades la Generalitat

 

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal