Formulari de cerca

27 Febrer 2018 15:45
Novetats tramitació expedients de contractació
El dia 9 de març de 2018 entrarà en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).

Esta nota informativa té per finalitat que les diferents empreses que es relacionen o estiguen interessades en relacionar-se amb l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna coneguen alguna de les principals novetats que les poden afectar en les seues futures relacions amb aquest Ajuntament per a la tramitació dels expedients de contractació.

La LCSP, a més d'eliminar el procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia, introdueix, en l'article 159, en l'àmbit del procediment obert la figura del procediment obert simplificat i súper simplificat, que tenen per objectiu agilitzar el procediment, simplificant els tràmits, amb vocació de convertir-se en la nova pedra angular sobre la qual pivote el dia a dia de la contractació.

Entre les especialitats que exigeix la tramitació d'aquest nou procediment obert simplificat i súper simplificat destaca l'obligació que: «Tots els licitadors que es presenten hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors del Sector Públic o de la Comunitat Autònoma en la data final de presentació d'ofertes». No obstant això, aquesta exigència legal entrarà en vigor als 10 mesos de la publicació de la Llei en el Butlletí Oficial de l'Estat (9 de setembre de 2018).

Per a més informació, us facilitem els següents enllaços a l'efecte de poder consultar algun dubte:

ROLEC autonòmic: http://www.hisenda.gva.es/web/subsecretaria/contratacion-regcontratistas

ROLEC estatal: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Contratacion%20del%20Sector%20Publico/Paginas/ROLECE.aspx

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal