Formulari de cerca

19 Febrer 2020 11:30
RECOLLIDA DELS EXCREMENTS DELS GOSSOS

Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyía

Art. 17.- Les persones que porten gossos i altres animals, els impediran que depositen els excrements en les voreres, façanes, passeigs, jardins i, en general, en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants.

Per tal que evacuen eixos excrements, si ho hi ha un lloc assenyalat, hauran de dur-los a la calçada, al costat de la vorera, i tan prop com siga possible de l’albelló del clavegueram o en zones no destinades al pas de vianants ni a llocs de joc.

En tots els casos, la persona que porte un animal, està obligada a arreplegar i retirar els excrements, i inclús haurà de netejar la part de la via pública que n’haja sigut afectada.

D’acord amb el que disposa l’apartat anterior, persona que porte un animal podrà procedir de la manera següent:

a) Retirar les deposicions de manera higiènicament acceptable mitjançant una bossa impermeable.

b) Depositar els excrements dins de bosses impermeables totalment tancades, en les papereres i altres elements de contenció indicats pels serveis municipals.

c) Depositar els excrements sense cap embolcall en els llocs habilitats exclusivament per als gossos o altres animals o en la xarxa de clavegueram a través dels albellons.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal