Formulari de cerca

11 Març 2020 15:00
BAN Canvi data festa local

BAN

Sergi González Frasquet, alcalde president de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna,

FAIG SABER:

Que hui dimecres 11 de març de 2020, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,el Decret 4/2020, de 10 de març, del president de la Generalitat, pel qual es suspén i s’ajorna la celebració de les festes de les Falles en la Comunitat Valenciana.

Dins de les festes falleres es va aprovar, en el seu dia, declarar festivitat local la vespra de Sant Josep (el 18 de març de 2020).

En vista d’açò, esta Alcaldia hui mateix ha adoptatuna resolució, la part dispositiva diu:

PRIMER. Modificar el caràcter inhàbil de la data del 18 de març de 2020 i, per tant, atorgar-li el caràcter de dia hàbil, ja que deixa de ser festa local.

SEGON. La publicació-en el full 55945 del DOCV 8703,de 23 de desembre de 2019-dels dos dies de festa local d’este municipiper a 2020, a data actual queda determinada únicament per al 20 d’abril de 2020, Sant Vicent Ferrer.

TERCER. Ajornar la determinació del segon dia hàbil, per part d’este municipi, al moment que es concreten les dates de celebració de les festivitats de falles per a 2020, si abans el Ple no ha adoptat una altra data.

QUART. Donar la màxima difusió d’esta resolució a través de publicitat en el tauler d’anuncis, web municipal, ban i qualsevol mitjà que s’estime pertinent.

CINQUÉ. Sotmetre a ratificació del Ple la resolució en la primera sessió que celebre.

SISÉ. Traslladar esta resolució al Servei Territorial de Treball de València a fi que faça pública esta modificació en el DOCV, per la qual es modifica el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2020, pel que fa a este municipi.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal