Formulari de cerca

SOL·LICITUD D'AJUDES PARÈNTESI DINS DEL PLA RESISTIR

Descripció Termini màxim de resolució
Efecte silenci administratiu Despesa i forma de pagament
Preguntes freqüents Òrgans competents
Recursos Fonament legal
Contactar Forma d'inici
Observacions Destinataris
Matèries Canal presencial
Canal Internet Canal telefònic
Distribució Dates
Documentació  

► Descripció

Presentació de sol·licitud i documents justificatius per a ajudes directes per a autònoms i xicotetes empreses amb domicili fiscal a Tavernes de la Valldigna, i que desenvolupen la seua activitat en algun dels sectors enumerats en l'annex II del Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, dins del programa Parèntesi del Pla Resistir.

El termini de presentació de sol·licituds és des de l' 11 de març fins al 13 d'abril, ambdós inclosos.

► Termini màxim de resolució

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de sis mesos comptats des del 28 de febrer de 2021 fins al 27 d'agost de 2021.

► Efecte silenci administratiu

Transcorregut el termini màxim de resolució, sense que s'haja notificat aquesta resolució, es podrà entendre desestimada la sol·licitud d'ajuda per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de dictar resolució expressament.

► Despesa i forma de pagament

No s'aplica cap obligació econòmica en la tramitació de la sol·licitud.

► Preguntes freqüents

El Pla Resistir, aprovat pel Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, preveu ajudes directes a autònoms i xicotetes empreses dels sectors més afectats per la COVID-19 com ara l'hostaleria, la restauració, l'oci i les activitats culturals i esportives. La Generalitat aporta 100 milions (el 62,5% de les ajudes); les diputacions, 36 milions (un 22,5%); i els ajuntaments, 24 milions (el 15%). En aquest cas, l'Ajuntament de Tavernes fa una aportació municipal de 60.000 euros a l'import total de 400.982 euros.

Les activitats incloses s'arrepleguen en l'annex II de la norma indicada (enllaç)

Les ajudes ascendiran a un total de 2.000 euros fixos per microempresa (treballadors afiliats a la Seguretat Social a data 31-12-2020) o autònoms i 200 euros més per cada treballador.

En la sol·licitud en model normalitzat, s'hi hauran d'aportar còpies de les factures i documents justificatius de les despeses subvencionades fins a cobrir l'import total concedit. En cap cas l'import de les ajudes no podrà ser superior a l'import de les despeses justificades pels beneficiaris.

Les despeses seran corresponents al període comprès des de l'1 d'abril de 2020 fins a la data de presentació de la sol·licitud. Així mateix, s'haurà d'aportar la documentació arreplegada en les bases de la convocatòria.

Despeses subvencionades
• Reparacions i conservació, consumibles d'oficina, serveis de professionals independents, equips de protecció, primes d'assegurances, publicitat i propaganda.
• Compres de mercaderies i aprovisionaments .
•Subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions.
• Quotes a la seguretat social.
• Interessos d'hipoteques.
• Arrendament del local comercial.
• Altres despeses corrents

La part corresponent a l'IVA no serà subvencionable.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret llei. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada.

Si no s'esgota l'import previst, l'Ajuntament podrà dedicar l'excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut previstes específicament en els sectors definits en l'annex II del Decret Llei 1/2021.

► Òrgans competents

Regidoria de Foment Local quant a la instrucció del procediment.

Alcaldia Presidència quant a la resolució del procediment.

► Recursos

Contra la resolució del procediment, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'Alcaldia Presidència, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data de recepció de la present notificació.

b) Directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que corresponga, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data de recepció de la present notificació.

Això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs administratiu o jurisdiccional que s’estime procedent.

► Fonament legal

DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou les Ajudes Parèntesis.

Les subvencions es regiran, a més del que disposen particularment les seues bases (BOP València, núm. 39, de 26/02/2021), per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i pel seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i les altres disposicions legals i reglamentàries aplicables.

► Contactar

Per a informació sobre el procediment i presentació de sol·licitud, Oficina d'Atenció Especialitzada adscrita al Departament de Foment Local, situada en c/ Calvari, núm. 87. Atenció telefònica en el núm. 673 689 826. Horari, dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Correu electrònic ajudesparentesis@tavernes.org

Per a la presentació en paper de la sol·licitud, dins dels supòsits permesos, preferentment s'haurà d'acudir a l'Oficina Especialitzada de c/ Calvari, núm. 87. Subsidiàriament, també es pot acudir a l'Oficina Central en Matèria de Registres de Plaça Major, 1. Horari de dilluns a divendres, de 9 a 14h, mitjançant cita mentre estiguen vigents les restriccions per COVID-19

► Forma d'inici

Sol·licitud a instància de la part interessada. La sol·licitud ha d'utilitzar el model normalitzat al qual al·ludeix el decret de convocatòria, disponible en la pàgina web de l'Ajuntament www.tavernes.es i en la seu electrònica associada https://sede.tavernesvalldigna.es:8443 (vegeu apartat documents que acompanya aquesta informació).

NOTA: les sol·licituds presentades abans de l'inici del termini legal establert, o acabat aquest, es tindran por no presentades, i s’arxivaran sense més tràmit, a més d’informar-ne l'interessat.

.

► Observacions

Les sol·licituds de les persones jurídiques i de tots aquells a qui es refereix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es presentaran, a través del registre electrònic de l'Ajuntament, segons el model disponible en la pàgina web de l'Ajuntament www.tavernes.es  i en la seu electrònica associada https://sede.tavernesvalldigna.es:8443.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds electrònicament o presencialment, així com la restant documentació esmentada, d'acord amb l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, emplenant degudament el model que s'hi adjunta com a annex I.

Les persones jurídiques i comunitats de béns podran usar el seu certificat de representant. Tant les persones físiques com les jurídiques podran actuar mitjançant representant, que utilitzarà el seu certificat personal i aportarà el justificant de l'apoderament per a presentar la sol·licitud en nom d'un altre i accedir a les notificacions.

Si, per motius tècnics, degudament justificats, no és possible la presentació telemàtica, s'autoritza excepcionalment la presentació en paper de les sol·licituds de persones jurídiques.

► Destinataris

Autònoms o microempreses (fins a 10 treballadors), les activitats dels quals siguen les enumerades en l'annex II del Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, que ha aprovat el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi.

Treballadors autònoms que tinguen el domicili fiscal a Tavernes de la Valldigna i desenvolupen la seua activitat econòmica en algun dels sectors enumerats en l'annex del Reial Decret 1/2021 i que a 31/12/2020 estiguen en actiu.

Microempreses que tinguen el domicili fiscal a Tavernes de la Valldigna i desenvolupen la seua activitat econòmica en algun dels sectors enumerats en l'annex del Reial Decret 1/2021 i que a 31/12/2020 no tinguen més de 10 treballadors en la plantilla.

► Matèries

Foment local.

Subvencions i ajudes.

► Canal presencial

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud:

Preferentment s'haurà d'acudir a l'Oficina Especialitzada de c/ Calvari, núm. 87. Tel. 673 689 826. Horari, dilluns a divendres, de 9 a 14h. ajudespartentesis@tavernes.org

Subsidiàriament, només a l'efecte de presentació de sol·licitud, es pot acudir a l'Oficina Central en Matèria de Registres de Plaça Major, 1. Tel. 96 282 40 15. Horari de dilluns a divendres, de 9 a 14h, mitjançant cita mentre estiguen vigents les restriccions per COVID-19.

Per a més informació,  https://tavernes.es/va/report-notification/ajudes-pla-resistir

Departament de Foment Local 962 823 660 C/ Calvari, n. 87 - 46760 Tavernes de la Valldigna (València)

foment@tavernes.org

► Canal Internet

Requereix l'ús de certificat electrònic (de la llista d'admesos en la plataforma @Signatura/Cl@ve)
Preferentment en la seu electrònica de l'Ajuntament, situada en l'adreça electrònica https://sede.tavernesvalldigna.es:8443

Subsidiàriament, per motius justificats, es podrà presentar la sol·licitud en model normalitzat i signada electrònicament, com a adjunt al formulari amb destinació a aquest Ajuntament que permet el Registre Electrònic Comú, situat en l'adreça electrònica https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ; en este cas, s'haurà de posar el model normalitzat de sol·licitud, signada electrònicament, com a adjunt.

► Canal telefònic

No s'aplica la tramitació telefònica. El canal telefònic només és a efectes informatius.

► Distribució

Les sol·licituds que tinguen entrada en el Registre General seran distribuïdes al Departament de Foment Local (B005_FOMENT LOCAL I TURISME).

► Dates

La presentació de sol·licituds estarà habilitada durant el termini d'un mes,  a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de l'extracte d'aprovació de la convocatòria en el BOP València.

Es pot consultar l'extracte d'aprovació de la convocatòria en el tauler d'edictes de l'Ajuntament (enllaç).

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'11 de març fins al 13 d'abril, tots dos inclusivament.

► Documentació

Documentació que cal aportar, tant en la presentació electrònica com en persona:

NOTA: el sol·licitant ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries (estatals, autonòmiques i locals), i també davant la Seguretat Social.

Si es marca la casella en el model de sol·licitud normalitzada per a oposar-se al fet que l'Ajuntament consulte les seues dades, haurà d'aportar els certificats corresponents:

1. MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ:
- Acreditació de la representació de persona física, d'acord amb l'art. 5 de la Llei 39/2015.
- Acreditació de la representació de persona jurídica, aportant poders suficients.

3. JUSTIFICACIÓ DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE):
- Certificat actualitzat de la situació censal que indique l'activitat econòmica, amb la data d'alta, domicili fiscal i, si escau, local de desenvolupament de l'activitat.
- Declaració dels epígrafs de l'IAE en els quals figura l'alta i des de quina data.
- Certificació de situació censal (Model 01 AEAT), en el cas dels exempts d'IAE.

4. JUSTIFICACIÓ DE DOCUMENTS DE COTITZACIÓ:
4.1 EMPRESA INDIVIDUAL - AUTÒNOMS
- Còpia dels documents TC1/15 corresponents a la mensualitat anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- Còpia del TC2 del mes de desembre de 2020, per a acreditar el nombre de treballadors contractats a 31 de desembre d'aquest any, en cas que l'empresa tinga contractats treballadors.
- En cas de cooperatives de treball associat, si en el cens figura la cooperativa i no la persona física, s'aporta certificat emès per la cooperativa, en què conste el pagament dels documents justificatius de cotització a la persona sol·licitant, per al període establit.

4.2 MICROEMPRESES
- Còpia dels documents TC2 corresponents a la mensualitat anterior a la data de presentació de la sol·licitud
- Còpia del TC2 del mes de desembre de 2020, per a acreditar el nombre de treballadors contractats a 31 de desembre d'aquest any, en cas que l'empresa tinga contractats  treballadors.
Es declara que l'entitat sol·licitant té la condició de microempresa, en els termes del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, i ocupa un màxim de 10 treballadors i amb volum de negocis no superior a 2 milions d'euros.

5. DADES BANCÀRIES A L’EFECTE DE TRANSFERÈNCIA EN CAS DE CONCESSIÓ D'AJUDES:
Si no es consigna l'IBAN en la instància, haurà d'aportar-se certificat electrònic bancari del compte on ha de fer-se la transferència (model normalitzat).

            6. JUSTIFICACIÓ DE DESPESES CORRENTS:
            - Relació classificada de despeses, en full resum (model normalitzat), per import màxim de 2.000,00 €, IVA exclòs, per a despeses realitzades entre abril de 2020 i la data de finalització del termini de                            presentació de la sol·licitud.
            - Factures justificatives de despesa, en format electrònic, en un fitxer comprimit o en format paper original, en la presentació presencial.

A continuació, fem una llista de tots els formats dels fitxers que el ciutadà pot annexar a la sol·licitud.

pdf Fitxer d'Adobe Reader - docx, xlsx Fitxer de Microsoft Office (2007 o superior)
odt Fitxer d'OpenOffice - txt Fitxer de text (Aquests fitxers hauran d'estar codificats en UTF-8)
rtf Fitxer de Wordpad - jpg Fitxer d'imatge comprimida - jpeg Fitxer d'imatge comprimida.
tif Fitxer d'imatge amb etiquetes - tiff Fitxer d'imatge amb etiquetes
bmp Fitxer d'imatge propi de MS Windows - gif Fitxer d'imatge
zip Fitxer de compressió de fitxers - gz Fitxer de compressió de fitxers

DOCUMENTS ASSOCIATS

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal