Formulari de cerca

PROJECTES T'AVALEM

Els projectes T'Avalem es configura con a programes mixtos d'ocupació formació que tenen per objecte cobrir les deficiències estructurals detectades en matèria de qualificació-inserció en la planificació estratègica del Servef, així com la millora de la qualificació i la inserció professional dels joves per a beneficiar-se d'una acció derivada del sistema Nacional de Garntia Juvenil per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, a fi de facilitar una oportunitat laboral simultànea a la formació necessària per a adquirir les competències que augmenten la qualificació-inserció de les persones treballadores formades. Els projectes es dirigiran exclusivament a la participació en obres o serveis d'utilitat pública o interés social la realització dels quals establisca especialitats que disposen dels corresponents certificats de professionalitat.

Per mitjà d'aquesta publicació es posa en general coneixemen que s'han aprovat les Bases per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu dels projectes T'Avalem, en desenvolupament del prgrama mixt de d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

El termini de presentació de sol·licituds de participació en aquest procés selectiu serà de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes Bases en el tauler d'anuncis d'aquesta entitat promotora.

Termini presentació de sol·licituds: del 7/05/2018 fins 11/05/2018 (ambdós inclosos).

Denominació del Projecte: T'Avalem espais en verd

Objecte d'actuació: Revaloració del patrimoni natural, promoció turística i restauració paisatgística dels entorns urbans.

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal