Formulari de cerca

Politica de privacitat

L'Ajuntament té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua administració com dels empleats públics al seu servici.

En este sentit, l'Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga ser necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desplegament aplicable actualment o en el futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar els interessats a través d'este portal no es destinaran a finalitats diferents de les expressades en el moment de l’aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni es comunicaran a tercers, excepte en els supòsits legals en què puga fer-se eixa comunicació o es dispose del consentiment exprés de l'interessat. De la mateixa manera, el tractament de les dades s'efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seues dades en el moment d’arreplegar-les.

No obstant això, i amb caràcter general, s'informa a tots els usuaris que, en cas d'aportar dades personals, podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d'Entrada de l' Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal