Formulari de cerca

Informació - Protecció de dades personals

Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna són les següents

dpd@tavernes.org

Al delegat de protecció de dades li corresponen les atribucions que li atorga el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d’estes dades. Així mateix té les que ha previst la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i grantia dels drets digitals.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal