Formulari de cerca

Et formem 2020

Les Escoles d'Ocupació Et Formem són programes mixtos d'Ocupació-Formació destinats a persones amb dificultats d'inserció laboral o persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que tenen com a objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o interès social.

Normativa

Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d’Ocupació Et Formen, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

A qui van dirigits

Persones desocupades majors de 16 anys i col·lectius preferents referits en el art 4 de l'ordre:

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyent a col·lectius vulnerables:

a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

b) Dones, especialment les víctimes de violència de gènere.

c) Persones que encapçalen famílies monoparentals.

d) Persones amb diversitat funcional.

e) Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

f) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

g) Persones en atur de llarga duració.

Duració

6 mesos en una primera etapa que pot tenir continuïtat fins a 12 més si s'aprova una segona etapa prèvia nova convocatòria.

Formació

La formació que s'imparteix és certificada.

Contractació

A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment des de l'inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a

Segons les bases publicades en la web de LABORA, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com a persona desocupada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre LABORA. L'alumnat seleccionat haurà de pertànyer a algun dels col·lectius que estableix l'ordre reguladora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

El procés de selecció per a l'equip directiu, docent i administratiu és per mitjà de convocatòria pública. Caldrà estar a les bases de selecció que es publiquen en el moment d'aprovació dels projectes.

 

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal