Formulari de cerca

Escoles d’Ocupació Et Formem

Els projectes d'aquest programa formatiu estan cofinançats pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu Comunitat Valenciana 2014-2020.

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa hauran de complir els següents requisits mínims:

  •  Ser desempleades, entenent-se com a tals a les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servici públic d'ocupació.

  •  Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

  •  Els previstos en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen lels certificats de professionalitat.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables:

  •  Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

  •  Dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

  •  Persones que encapçalen famílies monoparentals.

  •  Persones amb diversitat funcional.

  •  Persones que patixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

  •  Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

  •  Persones en desocupació de llarga duració.

Realització dels projectes

Els projectes Et Formem s'estructuren en dues etapes en les quals l'alumnat rebrà formació en alternança amb el treball i la pràctica professional.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l'aprenentatge regulat en l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, desenvolupat pel Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre i l'Orde ESS/2518/2013, de 26 de diciembre.

Els continguts de les diverses especialitats correspondran als dels Certificats de Professionalitat en alta.

La duració d'ambdues etapes en conjunt no serà superior a dos anys.

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

 

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal