Formulari de cerca

19 Novembre 2018 14:15
AVALEM JOVES PLUS

EMCUJU

PROGRAMA INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Resolució de 5 d'agost de 2019, de la directora general d'Ocupació i Formació de LABORA Servef

Programa cofinançat per el Fons Social Europeu (FSE)

L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna , a través de la Regidoria  de Foment Local , amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi de Tavernes de la Valldigna , realitza 7 contractacions de persones joves qualificades mitjançant contracte en pràctiques, a jornada completa, durant dotze mesos.

La subvenció obtinguda per al programa és de 126.901,42 €

Dirigit a persones joves qualificades, majors de 16 anys i menors de 30 anys, que compten amb una qualificació professional reconeguda per el sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a més de complir els requisits per a la realització d’un contracte temporal en pràctiques.

PERFILS EMCUJU 2019

ARQUITECTE/A

-       Classificar, els documents i avisos que cal fer arribar als ciutadans o institucions, en matèria d'urbanisme.

-       Detectar, avisar i incoar els corresponents expedients per les sol·licituds d'actuacions urbanístiques, infraccions o irregularitats urbanístiques i de les Obres i Serveis Municipals.

-       Funcions de desenvolupament de tasques de gestió administrativa i suport de nivell intermedi comuns a l'actuació de l'Administració; tramitació i ordenació dels procediments administratius en les dependències d'urbanisme, medi ambient, activitats i altres. Materialitzar documental, informàticament i planimétricament tots els treballs que se l'encarreguen referents directa o indirectament a l'Urbanisme; Obres i Serveis Municipals; Subvencions i altres Dependències Municipals.

-       Assessorarà, emetrà informes especialment en matèria d'urbanisme, obres, activitats, segregació i unes altres.

-       Portarà els expedients d'infracció urbanística i els de legalització d'obres; redactarà Memòries i Projectes en la seua matèria; visitarà les construccions, instal·lacions i obres, calcularà les corresponents exaccions, i en resum realitzarà per a l'Ajuntament- i a més de les anteriors- totes les tasques pròpies de la seua titulació i especial habilitació en urbanisme amb una labor complementària de col·laboració interdepartamental.

TÈCNIC/A SUPERIORS EN RECURSOS HUMANS, EN GENERAL

-       Realitzar gestions administratives, encarregar-se de la presentació de documents per via telemàtica dins del termini i en la forma escaient, supervisar el compliment de terminis en procediments administratius, etc.

-       Realitzar les gestions administratives de personal, d'acord amb la normativa laboral vigent, a més de prestar el suport necessari al departament de Recursos Humans.

-       Coordinar als diferents departaments de l'Ajuntament que puguen intervindre en qualsevol etapa d'una licitació.

-       Col·laborar en la redacció del contracte de subministrament de roba de treball i equips de protecció individual.

-       Estudiar els processos i activitats dels Serveis i departaments municipals.

-       Proposar la distribució del personal per a l'optimització dels recursos existents.

-       Estudiar els models de dades, els fluxos i circuits d'informació, els procediments i documents, i proposar alternatives de millora.

-       Estudiar i dissenyar nous Sistemes d'Informació, de comunicació i de gestió que permeten millorar tant els serveis interns, cap als usuaris, com els serveis externs, cap als ciutadans.

ADVOCATS EN GENERAL

-       Vigilància del que es disposa en les ordenances municipals, els acords de la corporació municipal i els decrets de les citades autoritats.

-       Vigilància de llicències municipals i autoritzacions d’ ocupació del domini públic, comprovació de llicències i autoritzacions per a venda no sedentària, control de servei de transport urbà, vigilància d'escolaritat i cooperació a la representació corporativa.

-       Classificar, notificar, o entregar els documents i avisos que cal fer arribar als ciutadans o institucions, utilitzant, si és necessari, vehicles, i emplenant la diligència normalitzada corresponent i traslladar entre els llocs a persones ,documentació, missatges, encàrrecs, notificacions de l'Ajuntament, Jutjat de pau o altres Entitats.

-       Realitzar els treballs administratius de suport necessaris per a la realització de la seua funció: vals, parts de presència, informes, parts de treball, denúncies, atestats, etc.).

-       Col·laborar en la preparació dels treballs al seu càrrec (recollida de dades, procediments, elaboració d'informes, etc.), aportant els seus coneixements tècnics.

HISTORIADORS/RES

-       Recopilar informació històrica de fonts de confiança, tals com registres, diaris, arxius de notícies i fotografies per a la seua anàlisi i interpretació.

-       Organitzar la informació obtinguda i validar la seua autenticitat i significat.

-       Investigar esdeveniments històrics.

-       Rastrejar desenvolupaments històrics en un camp específic (social, cultural, polític o diplomàtic).

-       Consultar i col·laborar amb grups, organitzacions i fundacions per a incentivar la preservació d'activitats històriques.

-       Assessorar particulars i institucions sobre l'autenticitat històrica d'artefactes, materials, tradicions i registres.

-       Coordinar activitats amb els treballadors a càrrec de la classificació i arxiu dels registres.

-       Traduir o sol·licitar la traducció dels registres quan siga necessari.

-       Editar les publicacions i exhibicions històriques.

-       Entrevistar  per a recopilar informació sobre la vida de persones específiques.

-       Documentar i organitzar informació per a publicacions en llibres o documentals.

TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL

-       Organitzar jocs i activitats educatives individuals o col·lectives destinats a afermar i promoure el desenvolupament físic i mental i el comportament social de xiquets/tes i joves.

-       Organitzar tallers, jornades, conta contes i activitats itinerants dirigits al públic infantil i familiar amb la finalitat de fomentar la lectura i la creativitat en els xiquets/es.

-       Coordinar, controlar i avaluar els programes i projectes desenvolupats.

-       Preparació de la documentació necessària per a sol·licitud de subvencions i ajudes.

-       Programació, campanyes, anàlisis i atenció al públic en la seua matèria.

-       Actualització i posada al dia dels recursos disponibles per als usuaris dels serveis.

-       Desenvolupar programes, projectes i plans d'actuació referents al propi àmbit professional, tant per petició, com per iniciativa pròpia.

MESTRE/A D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

-       Ajuda als professionals i tècnics municipals en l'exercici de la seua funció.

-       Realització, classificació i arxivament d'expedients relacionats amb els temes esportius i recreatius.

-       Control de la neteja, seguretat i ordre en el seu departament.

-       Redacció d'informes que se li sol·liciten.

-       Vetlar pel bon desenvolupament de les accions esportiu recreatives.

-       Assessorament del desenvolupament esportiu i recreatiu a la Corporació i membres que el sol·liciten, així com a la resta de departaments en què es faça necessària tal informació dins de la seua específica competència.

-       Desenvolupar programes, projectes i plans d'actuació referents al propi àmbit professional, tant per petició, com per iniciativa pròpia:

-       Conèixer i posar en pràctica recursos (materials, tècnics o personals) que impliquen la consecució d'objectius.

-       Reunions de coordinació, seguiment i valoració.

-       Disseny i execució de les avaluacions.

-       Fomentar el treball en equip, la cooperació i el consens.

-       Potenciar les habilitats humanes i creatives de l'equip.

-       Actuar en la resolució de conflictes.

-       Fomentar les potencialitats de cadascun.

-       Assessorar, orientar, aconsellar, supervisar, adaptar, reconduir, motivar, i en general estar alerta tant de l'equip de treball, com de l'activitat i fonamentalment de les persones que gaudeixen de l'activitat.

-       Dur a terme les activitats.

-       Avaluar.

-       Promocionar l'esport entre els xiquets i xiquetes amb discapacitat com a vehicle socioeducatiu i font de salut.

-       Proporcionar a xiquets i xiquetes amb discapacitat un bagatge psicomotriu a través d'una formació bàsica esportiva que potencie al màxim les seues habilitats i qualitats físiques, socials, emocionals i intel·lectuals, contribuint així a la seua formació integral com a persones.

-       Realitzar activitats dirigides a la progressió de les habilitats dels xiquets/tes, amb la intenció que reconeguen l'esport com una manera d'aprendre coses noves, de fer salut i de construir.

BIÒLEG/A

-       Realitzar el seguiment, control i coordinació dels serveis contractats en l'àrea de medi ambient: educació mediambiental en col·legis, vigilància i prevenció d'incendis, control de procesionaria, brigada forestal,

-       Atendre personal, telemàtica i telefònicament als usuaris: legislació, denúncies ambientals, informació sobre tràmits, etc.,

-       Realitzar el seguiment i coordinació del voluntariat ambiental,

-       Coordinar amb la brigada forestal la localització i neteja d'abocadors il·legals.

-       Sol·licitar, gestionar i justificar subvencions.

-       Elaborar i actualitzar el pla d'inundacions.

-       Dissenyar i organitzar campanyes d'educació ambiental (dia de l'arbre, *escola de la natura, etc.).

-       Atendre avisos i denúncies, realitzant si escau inspeccions.

-       Elaborar el pressupost anual de medi ambient.

-       Assistència a reunions externes (planeja d'emergència, simulacres, etc.).

EMPUJU

PROGRAMA INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Resolució de 8 d'agost de 2019, de la directora general d'Ocupació i Formació de LABORA Servef

Programa cofinançat per  el Fons Social Europeu (FSE)

L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, a través de la Regidoria de Foment Local, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi de València, realitza 8 contractacions de persones joves mitjançant un contracte temporal per obra o servici, a jornada completa, durant dotze mesos.

La subvenció obtinguda per al programa és de 140.708,50  €

Dirigit a persones joves, majors de 16 anys i menors de 30 anys, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

PERFILS EMPUJU 2019

ADMINISTRADOR DE SISTEMES DE XARXES

-       Treballs d'instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics.

-       Donar suport a la persona usuària en el maneig de les aplicacions sobre els sistemes microinformàtics i formar part del servei de suport informàtic de l’ ajuntament.

-       Instal·lació, configuració i verificació dels equips informàtics i programari de base inicial. L'administració de les xarxes d'àrea local (LAN); la detecció i solució de problemes que es puguen plantejar durant l'activitat dels equips.

-       La realització del pla de manteniment preventiu per a optimitzar el rendiment i garantir el correcte funcionament dels sistemes microinformàtics.

-       El seguiment de control del funcionament dels sistemes centrals.

-       La generació d'informes de rendiment, disponibilitat, estat i incidències dels sistemes.

-       L'execució, control i generació d'informes de còpia de seguretat dels sistemes, d'arxivat del sistema SAP.

PROGRAMADORS D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES

-       Disseny i programació de nous desenvolupaments de programa.

-       Manteniment del programa desenvolupat a l'Ajuntament.

-       Realització de les tasques d'administració de sistemes informàtics relacionats amb el desenvolupament de les aplicacions.

-       Investigació i documentació per a la implantació de nous serveis i sistemes, així com el seu manteniment.

-       Control de la integritat de les dades emmagatzenades.

-       Atenció i formació a usuaris.

-       Col·laboració amb el superior jeràrquic en la gestió administrativa del servei.

-       Elaboració d'informes, documents, etc. relacionats amb el servei.

-       Realitzar a més totes aquelles tasques anàlogues i complementàries que li siguen encomanades pel seu superior relacionades amb el seu lloc.

EDITORS  MUNTADORS/ES D'IMATGE

-       Classificar els arxius fotogràfics.

-       Retocar les imatges amb programes digitals, produir imatges digitalitzades noves o retocar els negatius.

-       Relacionar els temes a partir dels textos que tinga.

-       Analitzar els textos i traure les idees principals a il·lustrar.

-       Dur a terme cerques en organismes oficials.

-       Depenent del tema, veure l'adequat d'una possible producció fotogràfica a mesura.

-       Seleccionar les imatges més pertinents temàticament.

-       Seleccionar les imatges amb un criteri tècnic en el que a qualitat es refereix.

-       Assegurar-se que un altre/a company/a no està utilitzant l'acarona fotografia en un altre projecte.

-       Gestionar els drets de la imatge.

-       En alguns casos valorar els costos respecte al pressupost inicial que es tinga.

-       Dissenyar i maquetar treballs en programes de disseny gràfic i preparar els treballs per a la impressió.

-       Realitzar i col·laborar amb el disseny gràfic per a la difusió, presentació i identificació dels actes que s'organitzen pels diferents serveis, a través dels equips i instruments aplicables disponibles en la seua àrea d'adscripció.

-       Elaborar i participar en l'elaboració de cartells, fullets, portades, credencials, tríptics, díptics o invitacions, conforme a les sol·licituds dels diferents serveis.

-       Dissenyar i produir la senyalística i els rètols de les oficines i vehicles municipals, per a mantindre la imatge gràfica institucional.

-       Auxiliar en l'elaboració de propostes per a les pàgines web municipals.

-       Col·laborar amb els seus superiors en la preparació dels treballs, indicant els recursos més adequats per a la realització d'aquests.

-       Arxivar i custodiar el material reproduït per a la seua utilització i aprofitament.

TECNIC/A ADMINISTRATIU/VA EN GENERAL

-       Fer tasques administratives de tràmit i col·laboració.

-       Funcions de desenvolupament de tasques de gestió administrativa i suport de nivell intermedi comuns a l'actuació de l'Ajuntament; aquelles que s'exerceixen fonamentalment en les àrees de tramitació i ordenació dels procediments administratius; gestió de recursos humans; economicofinancers; activitat contractual; activitat patrimonial; activitat subvencionable; participar en el desenvolupament local i de polítiques sectorials de les diferents dependències la competència de les quals corresponga a l'Administració Local entre les quals destaquen les polítiques socials, mediambientals, econòmiques, culturals, recreatives, esportives, turístiques i altres.

-       Tramitar expedients i processos administratius, formulació de diligències, actes, provisions, compareixences i oficis de mer tràmit, formulació de requeriments, citacions, notificacions i comunicacions; i extensió de les oportunes diligències i actes administratius d'anàloga naturalesa.

-       Controlar els expedients i processos.

-       Registre, tramitació i control de terminis de les sol·licituds de subvencions sol·licitades per l'ajuntament.

-       Col·laborar en la racionalització d'estructures i sistemes de treball i en la formalització i simplificació d'expedients, processos i impresos.

-       Informar i atendre el públic, tant presencial com telefònicament.

-       Utilització de l'aplicació corresponent en cada unitat.

-       Dur a terme les gestions necessàries per a resoldre les qüestions que se li plantegen o encarreguen en el seu àmbit competencial utilitzant el mitjà procedent en cada cas (documental, telefònic, electrònic, presencial).

TÈCNIC/A EN ELECTRICITAT

-       Col·laborar amb els seus superiors en la preparació de treballs, indicant els recursos, tant materials com humans, més adequats per a la realització d'aquests.

-       Efectuar el recorregut de la zona que se li assigna per a l'observació, inspecció, detecció de determinada activitat, estat de béns o prestació de serveis a l'Ajuntament. Comprovar, segons procediments establits pels seus superiors.

-       Informar els seus superiors, amb procediments senzills clarament establits, aquella activitat, estat de béns o serveis que no s'ajusten al que es preveu establit.

-       Interpretar i especificar sobre pla, clàusula de contracte o normativa la infracció o situació a resoldre concreta, realitzant per a això el seu tràmit administratiu previst de redacció de parts de treball o acta.

-       Distribuir adequadament les tasques entre l'equip al seu càrrec (ajudants, operaris, etc.) segons les competències de cada categoria, evitant lliscaments de funcions.

-       Controla els materials, maquinària, eines i vehicles al seu càrrec.

-       Fer els treballs administratius de suport necessaris per a la realització de la seua funció (vals, parts de presència, administració del personal, parts de treball, parts de consum, ordres de treball, sol·licituds de compra, etc.).

-       Col·labora amb el seu superior en la preparació dels treballs al seu càrrec (recollida de dades, procediment, elaboració d'informes, etc.)

-       Realitza a més totes aquelles tasques anàlogues i complementàries que li siguen encomanades pel seu superior relacionades amb la missió del lloc.

MECÀNIC/A DE MANTENIMENT D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS URBANS

-       Informar i atendre el ciutadà o a la resta d'empleats, segons siga procedent, per a resoldre aspectes de la seua competència.

-       Cuidar i mantindre les eines, el material i la maquinària utilitzats.

-       Utilitzar els ordinadors i aplicatius informàtics i tecnològics necessaris per al correcte compliment del lloc de treball.

-       Assistir a quantes reunions de treball siga convocat durant la seua jornada de treball.

-       Tractar de resoldre quants problemes sorgisquen en el seu àmbit de gestió i responsabilitat professional, posant en coneixement del seu superior les incidències produïdes.

-       Col·labora amb els seus superiors en la preparació de treballs, indicant els recursos, tant materials com humans, més adequats per a la realització d'aquests.

-       Efectuar el recorregut de la zona que se li assigna per a l'observació, inspecció, detecció de determinada activitat, estat de béns o prestació de serveis a l'Ajuntament.

-       Comprovar, segons procediments establits pels seus superiors, que aquesta activitat o servei s'ajusta a les condicions establides.

-       Informar els seus superiors, amb procediments senzills clarament establits, aquella activitat, estat de béns o serveis que no s'ajusten al que es preveu establit.

-       Interpretar i especificar sobre pla, clàusula de contracte o normativa, la infracció o situació a resoldre concreta, realitzant per a això el seu tràmit administratiu previst de redacció de parts de treball o acta.

-       Fer tasques i activitats complementàries i auxiliars pertanyents als oficis, però que són necessàries per al complet acompliment del seu ofici.

Relacionats

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal