Formulari de cerca

Pla d'Igualtat empleats municipals
PLA D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DEL PERSONAL EMPLEAT AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE VALLDIGNA

Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, encaminats a assolir dins l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Fixen, per tant, els objectius concrets d’igualtat, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució. A més a més tenen l’objectiu d’establir sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

En conseqüència, els plans d’igualtat han de preveure, entre altres, les matèries d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

No hem d’oblidar tampoc la funció exemplificadora com a administració pública de generar canvis estructurals en la societat, es per això que considerem una mesura primordial la confecció d’un pla d’Igualtat que serveixi com exemple i reflex fidel de la situació d’aquest consistori en particular.

D’altra banda, amb aquest Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, volem ajustar-nos al màxim a la reflexió que sobre matèria d’Igualtat està fent-se des de fa dècades per les diferents entitats supranacionals i que es veuen reflectides en lleis i tractats. Concretament, a nivell estatal aquesta preocupació per evitar les discriminacions per qüestions de sexe en tots els àmbits està garantitzada per la Llei orgànica 3/2007,de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

En definitiva, podem afirmar que les polítiques d’igualtats, són aquells principis i actuacions que les administracions incorporen al seu funcionament i a la seua activitat governativa, sense perjudici del seu tamany, ja siga un estat, una comunitat autònoma o una localitat com la nostra.

El document que es presenta es una aposta decidida per part del consistori per sentar les bases d’un canvi real, transformador i generador de noves maneres de fer, igualitàries i basades en el respecte mutu entre dones i homes, en tots els àmbits de funcionament intern de l’Ajuntament.

En primer lloc, s’analitzarà la fonamentació jurídica i normativa sobre igualtat tant a nivell nacional com mundial, posteriorment exposarem la metodologia emprada per a la confecció del Pla i es fixaran els objectius que pretenem assolir. També es presentaran les dades explicites amb les quals hem treballat i establirem les conclusions que ens permetran definir de manera concreta les actuacions a posar en marxa.

Finalment, s’exposa una proposta de sistema de revisió i seguiment del Pla, per tal que aquest es puga eregir com una eina de millora continua.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal