Formulari de cerca

Josep Llàcer i Gandia
Grup Compromís

1a TINÈNCIA D'ALCALDIA

DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA D’URBANISME, SEGURETAT CIUTADANA I FOMENT LOCAL

Àmbits als quals es refereix la delegació:-

 • Urbanisme: Comprèn també les facultats relatives a la signatura de les actes d’ocupació prèvia a què es refereix l’art. 53.2 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa i art. 57 del Decret de 26-04-1957, pel qual s’aprova el seu reglament, així com les actes de pagament a què al·ludeix l’art.- 49.2 del Decret.
 • Planejament
 • Gestió urbanística
 • Activitats
 • Disciplina urbanística
 • Ocupació via pública
 • Inspecció via pública
 • Indústria
 • Foment local
 • Promoció econòmica ocupació i projectes europeus
 • Festivals musicals
 • Projectes europeus
 • Indústria
 • Protecció civil
 • Seguretat ciutadana, senyalització i mobilitat: Comprèn també la facultat d’imposar sancions, proposta de resolució i resolucions finalitzadores del procediment en matèria d’expedients sancionadors amb motiu de denúncies formulades per infraccions de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i ordenances de circulació. Sense perjudici del que preveu l’art. 54.2 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de marc,correspon a esta regidoria la presidència de la Junta Local de Seguretat.

Podeu demanar cita prèvia amb el responsable del departament o regidor (cal fer-ho presencialment o per correu electrònic del responsable del departament o del regidor, en virtut del destinatari de la cita). En el termini màxim de 10 dies hàbils es proposarà una data i hora per a mantenir la reunió amb la persona sol·licitada.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal