Formulario de búsqueda

Sol·licitud d’alta/baixa o modificació de dades en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit
Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
Objecte del tràmit
La inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals i, per a aquelles que ja hi estan inscrites, la baixa o qualsevol modificació.

AnclaQui pot sol·licitar-ho?

El representant legal de l’associació.

 AnclaEs paga algun tipus de taxa?

No.

 AnclaQuan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Durant tot l’any

 AnclaCom es presenta la sol·licitud?

• Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96-2824015.
• En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
• Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

 AnclaQuè s’ha de presentar?

Inscripció:

• Model de sol·licitud d‘inscripció
• Fotocòpia dels estatuts de l’associació (els quals han de reflectir obligatòriament que l’àmbit d’actuació ha de ser el municipi de Tavernes de la Valldigna).
• Certificat d’inscripció en el Registre Nacional d’Associacions o registre autonòmic d’associacions.
• Identitat i domicili dels titulars dels òrgans de govern i representació de l’associació. La presentació d’esta sol·licitud implica el consentiment per tal que l’adreça i correu electrònic es facen públics en la web municipal.
• Certificat del nombre d’associats.
• Fotocòpia del CIF.
Es pot presentar el pressupost i el programa d’activitats de l’any corrent, encara que no és obligatori.

Modificació:

• Model de modificació de dades
• Certificat de l’acord de l’òrgan competent de l’associació que autoritza la modificació de les dades o bé document acreditatiu de la presència d’errades.

Baixa voluntària:

• Model de baixa voluntària
• Certificat de l’acord de l’òrgan competent de l’associació que autoritza la baixa voluntària en el registre.

AnclaCom es tramita?

 

Inscripció

La sol·licitud d’inscripció es tramita d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el Reglament Municipal de Participació Ciutadana iReial Decret 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. L’expedient finalitza amb la resolució que ordena la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals.

Modificació

Per a modificar les dades inscrites, l’associació presenta una sol·licitud en model normalitzat adreçada a l’Alcaldia Presidència, la qual dictarà una resolució per a la modificació en el Registre. La modificació s’entendrà referida a la data en què es resolga l’expedient.

Baixa

Baixa per dissolució
Cal presentar fotocòpia del DNI del sol·licitant de la modificació i aportar el document d’inscripció de la dissolució en el registre general d’associacions corresponent i certificat de l’acord en el qual s’adopta la decisió de dissoldre l’associació, dins del mes següent a la data d’inscripció de la dissolució en el registre general corresponent.

Baixa voluntària.

L’associació ha de presentar la sol·licitud de baixa voluntària en el Registre, acompanyada d’un certificat de l’òrgan competent de l’associació, en què s’acredita que s’ha decidit sol·licitar la baixa.

Baixa forçosa

És causada per la permanència de l’associació en situació d’inactivitat durant dos anys consecutius per falta de comunicació a escrits enviats per l’Administració.
Es tramitarà l’expedient, d’ofici a instància de part, es donarà tràmit d’audiència a l’associació interessada i l’Alcaldia dictarà resolució de baixa, que es notificarà a l’associació i es donarà de baixa en el Registre. La baixa tindrà efectes des que la data de notificació o intent de notificació de la resolució a l’associació.

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud

Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades
Plaça Major, 1 Tavernes de la Valldigna (1a planta)
962824017
secretaria@tavernes.org

Resolució

El titular de l’òrgan de govern competent en esta matèria té l’atribució per a dictar les resolucions d’inscripció, modificació o cancel·lació en el registre.

El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és d’un mes des de la data en què la sol·licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament.

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de la sol·licitud.

AnclaQuins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

AnclaInformació complementària.

La informació relativa al nom de l’associació, nom de la persona que ocupa el càrrec de president, domicili social i correu electrònic seran d’informació pública en la web municipal i per això se’n dóna el consentiment al firmar la sol·licitud.
Ací podeu consultar el Registre Municipal d’Associacions Veïnals

 AnclaFonts jurídiques i documentals

• Llei Orgànica 1/2002, Reguladora del Dret d’Associació
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
• Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana
• Reglament Municipal de Participació Ciutadana

Plaça Major, 1 · CP: 46760 · Tel: 96 282 40 15 · Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal