Formulario de búsqueda

L'AJUNTAMENT FACILITA UN RESUM PERQUÈ ELS COMERÇOS PUGUEN OBRIR LES PORTES SEGONS LES NORMES SANITÀRIES BOE 03/05/20
Condicions per a obrir al públic establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Ahir dia 4 maig van començar alguns comerços i botigues a obrir. És un senyal que les coses comencen a tindre normalitat. Però no cal abaixar la guàrdia. El virus és ací. Hem de ser responsables, per nosaltres i pels altres. La desescalada ha de fer-se bé, i per això el govern ha marcat unes pautes a seguir. Molts ànims a tots. Junts ho superarem.

Ací us deixem un xicotet resum:

Orde SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a obrir al públic determinats comerços i serveis, i obrir arxius, així com per a practicar esport professional i federat.

CAPÍTOL I. Condicions per a obrir al públic establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Poden reobrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que hagen suspès l’activitat després de la declaració de l’estat d’alarma, llevat dels que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com els que tinguen caràcter de centre comercial o de parc,

SEMPRE que complisquen els requisits següents:

a) S’ha d’establir un sistema de cita prèvia que garantisca l’estada en l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador. NO zones d’espera en l’interior.

b) Cal garantir l’atenció individualitzada al client amb l’adequada separació física prevista en este capítol o, en cas que no siga possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.

c) S’ha d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que HA DE COINCIDIR amb les franges horàries per als passeigs i l’activitat física d’este col·lectiu.

2. Tots els establiments i locals que puguen reobrir al públic poden establir, si és el cas, sistemes d’arreplegada en el local dels productes adquirits, sempre que garantisquen una recollida escalonada que evite aglomeracions en l’interior del local o en l’accés.

3. Els desplaçaments als establiments i locals a què es refereix este article poden efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no hi estiga disponible.

4. Els establiments i locals que òbriguen al públic han de fer, almenys dos vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb atenció especial a les superfícies de contacte més freqüents, com ara poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, paviments, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes i altres elements de característiques semblants, conforme a les indicacions de l’article 2.

5. NO PODEN incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els treballadors següents:

a) Treballadors que en el moment de reobrir l’establiment comercial estiguen en aïllament domiciliari perquè tenen diagnòstic de COVID-19 o algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.

 b) Treballadors que, tot i no tenir-ne símptomes, estiguen en període de quarantena domiciliària per haver estat en contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

6. CAL ASSEGURAR-SE que tots els treballadors disposen d’equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tenen permanentment a disposició seua, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a netejar-se les mans o, quan no siga possible, aigua i sabó. L’ús de màscares és obligatori quan NO es puga garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, aproximadament, entre el treballador i el client o entre els treballadors mateixos.

7. EL FITXATGE AMB EMPREMTA DACTILAR S’HA DE SUBSTITUIR per qualsevol altre sistema de control horari que garantisca les mesures higièniques adequades per a protegir la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’ha de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, tot advertint els treballadors d’esta mesura.

8. La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client ha de ser almenys d’1 metre quan es dispose d’elements de protecció o barreres, o aproximadament de 2 metres sense estos elements.

9. En el cas de serveis que no permeten mantenir la distància de seguretat interpersonal, com ara PERRUQUERIES, CENTRES D’ESTÈTICA O FISIOTERÀPIA, s’ha de fer servir l’equipament de protecció individual adient que assegure la protecció tant del treballador com del client, però assegurant en tot cas el manteniment de la distància de 2 metres entre un client i altre.

10. Les mesures de distància previstes en esta orde han de complir-se, si és el cas, en els vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, a més de les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d’ús comú.

11. Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, S’HA DE CONTACTAR IMMEDIATAMENT amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador HA D’ABANDONAR el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.

12. El temps d’estada en els establiments i locals ha de ser l’estrictament necessari perquè els clients puguen comprar o rebre la prestació del servei.

13. EN TOT CAS, l’atenció als clients no la pot fer de manera simultània el mateix treballador.

14. Els establiments i locals han de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats  pel Ministeri de Sanitat, en l’entrada del local, i han d’estar sempre en condicions d’ús.

15. NO es poden posar a disposició dels clients productes de prova.

16. En els establiments del sector comercial tèxtil, d’arranjament de roba i semblants, els provadors els ha d’usar una única persona i després de l’ús s’han de netejar i desinfectar.

17. En cas que un client es prove una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l’establiment ha de dur a terme mesures per tal que la peça siga higienitzada abans de facilitar-la a altres clients.

ESTA ORDE MINISTERIAL ENTRA EN VIGOR A LES 00:00 HORES DEL DIA 4 DE MAIG DE 2020 I MANTINDRÀ L’EFICÀCIA DURANT TOTA LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA I LES POSSIBLES PRÒRROGUES.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 · Tel: 96 282 40 15 · Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal