Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud comunicació ambiental

Els documents adjunts dels tràmitss estàn en format .PDF, per poder visualitzar este tipus d’arxiu és necessari el programa Adobe Acrobat Reader.
 
URBANISME: OBRES I ACTIVITATS
A46-P01. Sol·licitud comunicació ambiental.
Codi : A46-P01

Denominació :
Autorització per a l’exercici d’operacions de procés o explotació que es realitzen en una instal•lació, establiment, indústria o magatzem, de titularitat pública o privada, no sotmeses a autorització ambiental integrada i que siguen susceptibles d’afectar a la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient

Objecte : Instància de part D'ofici Ambdues

Òrgan resolutor excepte delegació :
Regidoria-Delegació D'Activitats i Medi Ambient, per delegació de l'Alcaldia, mitjançant resolució de 22/06/07

Termini màxim per a resoldre i notificar :
15 dies, per a la sol•licitud de certificat de compatibilitat urbanística, des de la data en què la sol•licitud haja entrat en el registre. Article 65.1 de la Llei 2/2006.

1 mes, per a la sol•licitud de comunicación ambiental, des de la data en què la sol•licitud haja entrat en el registre. Article 65.3 de la Llei 2/2006.

1 mes, d’antelació per par de l’interessat respecte a la sol•licitud d’inici de l’exercici de l’activitat. Article 65.1 de la Llei 2/2006

Solicitant :
Interessat en iniciar l'exercici d'una activitat en un local habilitat a l'efecte.
Destinatari :
El mateix

Requisits :

No n’hi ha cap requisit especial respecte a la persona del sol•licitant, no obstant l’ autorització s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers

Documentació a aportar :
El procediment consta de 3 sol•licituds que han de ser resoltes en l’ordre següent:

1er. Sol•licitud de certificat de compatibilitat urbanística

 • Sol•licitud en imprés normalitzat, degudament emplenat i firmat pel sol•licitant
 • Justificant de l’ingrés previ de la taxa per a tramitació de certificat de compatibilitat urbanística
 • Plànol d’emplaçament i croquis de l’estat definitiu
 • Document acreditatiu de la representació, si és el cas.

 

2ón. Sol•licitud de comunicació ambiental

 • Sol•licitud en imprés normalitzat, degudament emplenat i firmat pel sol•licitant
 • Justificant de l’ingrés previ de la taxa per a tramitació de l’autorització
 • Relació de plànols signats per tècnic competent i visats pel seu col•legi: Plànol emplaçament

Plànols de planta, a escala 1/50 ó 1/100 on figuraran:

 • Relació d’usos, cotes i superfícies (útils i construïdes) de cada dependència
 • Enllumenat, maquinària i situació del Quadre General de Comandament (CGC)
 • Mesures de protecció contra incendis.

 

Plànol de secció, amb cotes, on quedarà definida la situació del local amb respecte a la rasant de la via pública i el seu accés des d’aquesta.

Plànol d’alçat, amb cotes, on es justifique que NO existeix en la façana cap maquinària o aparell d’acondicionament del local. Únicament es permetran reixetes de ventilació a una cota superior a 2’20 m des de la rasant de la vorera.

 • Memòria tècnica redactada signada per tècnic competent i visada pel seu col•legi oficial corresponent.

En el seu cas, aquesta memòria podrà ser substituïda pel qüestionari-memòria descriptiva de l’activitat a instal•lar, en model normalitzat, cumplimentada per tècnic competent i visada pel seu col•legi.

 • Autoritzacions d’altres òrgans, si és el cas.
 • Document acreditatiu de la representació, si és el cas.
 • Document acreditatiu d’estar d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Document acreditatiu d’estar al corrent en l’IBI del local.
 • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre de Comerciants de la Conselleria d’Indústria, si és el cas.
 • Document declaratiu de dades de confidencialitat relacionades amb l’activitat i la norma que les emparen, si és el cas.

 

3er. Sol•licitud d’inici d’exerici d’activitat ambiental

 • Sol•licitud en imprés normalitzat, degudament emplenat i firmat pel sol•licitant
 • Certificat de compliment amb els requisits ambientals, signat per tècnic competent i visat pel seu col•legi

Forma i termini de pagament/cobrament :

Segons Ordenança Fiscal
Recursos contra la Resolució :
Potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que haja dictat la resolució, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació. O bé, directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació (arts. 52-1 LRBRL; 116 i 117 LRJPAC; i arts. 8-1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa)

Efectes pressumptes :

Respecte la sol•licitud de certificat de compatiblitat, l’interessat pot presentar la sol•licitud de comunicació ambiental fent referència a la data de sol•licitud de l’esmentat certificat.
Respecte a la sol•licitud de llicència ambiental, s’entendrà estimada la sol•licitud presentada, llevat que la licencia supose concedir al sol•licitant o a tercers facultats relativas al dominio públic o al servici públic, como la utilització de la vía pública, en el qual cas s’ entendrà desestimada.
Final via administrativa : SI NO

Normativa legal :

Dubtes/aclariments :

Activitat de Disciplina Urbanística de la Secció d’Urbanisme

Segona Planta,

Tel 96-282 41 56

Horari d'atenció: 10 a 14 h

Documentació:
A46-P02 Sol·licitud de compatibilitat urbanística. logo-pdf
A46-P02 Sol·licitud de llicència ambiental. logo-pdf

 

 

 

 

Pàgina actualitzada 06/03/2013

>

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal