Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud llicència ambiental

Els documents adjunts dels tràmitss estàn en format .PDF, per poder visualitzar este tipus d’arxiu és necessari el programa Adobe Acrobat Reader.
 
URBANISME: OBRES I ACTIVITATS
A46-P02. Sol·licitud llicència ambiental.
Codi : A46-P02

Denominació :
Autorització per a l’exercici d’operacions de procés o explotació que es realitzen en una instal•lació, establiment, indústria o magatzem, de titularitat pública o privada, no sotmeses a autorització ambiental integrada i que siguen susceptibles d’afectar a la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient

Objecte : Instància de part D'ofici Ambdues

Òrgan resolutor excepte delegació :
Regidoria-Delegació D'Activitats i Medi Ambient, per delegació de l'Alcaldia, mitjançant resolució de 22/06/07

Termini màxim per a resoldre i notificar :
30 dies, per a la sol•licitud de certificat de compatibilitat urbanística, des de la data en què la sol•licitud haja entrat en el registre. Article 47 de la Llei 2/2006.
6 mesos, per a la sol•licitud de llicència ambiental, des de la data en què la sol•licitud haja entrat en el registre. Article 55 de la Llei 2/2006

Solicitant :
Interessat en iniciar l'exercici d'una activitat en un local habilitat a l'efecte.
Destinatari :
El mateix

Requisits :

 • Haver obtingut el certificat de compatibilitat urbanística de l’activitat projectada o, en el seu defecte, haver transcorregut 30 dies des de la seua sol•licitud.
 • No n’hi ha cap requisit respecte a la persona del sol•licitant, no obstant l’ autorització s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Documentació a aportar :
El procediment consta de 3 sol•licituds que han de ser resoltes en l’ordre següent:

1er. Sol•licitud de certificat de compatibilitat urbanística

 • Sol•licitud en imprés normalitzat, degudament emplenat i firmat pel sol•licitant.
 • Justificant de l’ingrés previ de la taxa per a tramitació de certificat de compatibilitat urbanística.
 • Plànol d’emplaçament i croquis de l’estat definitiu.
 • Document acreditatiu de la representació, si és el cas.

 

[En el cas d’activitat en Sòl No Urbanitzable]

Sol•licitud de declaració d’interés comunitari. (enllaç al procediment competència de la Generalitat Valenciana) http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=883

 

 

2ón. Sol•licitud de llicència ambiental

 • Sol•licitud en imprés normalitzat, degudament emplenat i firmat pel sol•licitant
 • Resum no tècnic de la documentació presentada.
 • Document acreditatiu de la representació, si és el cas.
 • Fotocopia del Document d’Identitat del que seria titular de l’activitat.
 • Justificant de l’ingrés previ de la taxa per a tramitació de la llicència
 • Projecte tècnic redactat per tècnic competent i visat pel seu col•legi professional, PRESENTAT EN SOPORT PAPER i EN SOPORT INFORMÀTIC (CD/DVD) certificat pel tècnic del projecte que faça constar que el soport informàtic es correspon amb el projecte presentat.

El contingut (Instrucció 2/83 Conselleria Governació) serà el mínim exigit per la seua normativa específica, i a més:

En cas que no es presente el soport informàtic, es requerirà un expemplar addicional del projecte per a cada organisme que haja d’informar-lo.

 • Indicació de veïns immediats de l’activitat (limítrofes amb el local, dreta entrant, esquerra i fons, el situat damun i a sota, i aquell d’enfront si el carrer té amplària inferior a 5 metres).
 • Document declaratiu de dades de confidencialitat relacionades amb l’activitat i la norma que les emparen, si és el cas.
 • Document acreditatiu d’estar d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Document acreditatiu d’estar al corrent en l’IBI del local.
 • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre de Comerciants de la Conselleria d’Indústria, si és el cas.
 • Autoritzacions d’altres òrgans, si és el cas:
  • Activitat subjecta a Avaluació d’Impacte Ambiental.
  • Instal•lacions subjectes a control dels riscos del RD 1254/99.
  • Activitat catalogada potencialment contaminant, Decret 883/75
  • Informe del Patrimoni Cultural Valencia, Llei 4/98.
  • Activitat subjecta a Llei 4/03, espectacles, activ. recreatives i establiments públics.
  • Informe sanitari de compliment amb el Reglament Tècnic Sanitari.
 • EN EL CAS QUE SIGA NECESSÀRIA LA REALITZACIÓ D’OBRES, haurà de presentar-se la corresponent sol•licitud i la seua documentació, per a tramitar-se conjuntament amb la llicència ambiental.

3er. Sol•licitud d’inici d’activitat ambiental

 • Sol•licitud en imprés normalitzat, degudament emplenat i firmat pel sol•licitant.
 • Certificat final de compliment amb els requisits ambientals de la instal•lació realitzada amb el projecte presentat, signat per tècnic competent i visat pel seu col•legi

Forma i termini de pagament/cobrament :

Segons Ordenança Fiscal
Recursos contra la Resolució :
Potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que haja dictat la resolució, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació. O bé, directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació (arts. 52-1 LRBRL; 116 i 117 LRJPAC; i arts. 8-1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa)

Efectes pressumptes :

Respecte la sol•licitud de certificat de compatiblitat, l’interessat pot presentar la sol•licitud de comunicació ambiental fent referència a la data de sol•licitud de l’esmentat certificat.
Respecte a la sol•licitud de llicència ambiental, s’entendrà estimada la sol•licitud presentada, llevat que la licencia supose concedir al sol•licitant o a tercers facultats relativas al dominio públic o al servici públic, como la utilització de la vía pública, en el qual cas s’ entendrà desestimada.
Final via administrativa : SI NO

Normativa legal :

Dubtes/aclariments :

Activitat de Disciplina Urbanística de la Secció d’Urbanisme

Segona Planta,

Tel 96-282 41 56

Horari d'atenció: 10 a 14 h

Documentació:
A46-P02 Sol·licitud de compatibilitat urbanística. logo-pdf
A46-P02 Sol·licitud de llicència ambiental. logo-pdf

 

 

 

 

Pàgina actualitzada 06/03/2013

>

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal