Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud d'inspecció per molèsties

Els documents adjunts dels tràmitss estàn en format .PDF, per poder visualitzar este tipus d’arxiu és necessari el programa Adobe Acrobat Reader.
 
URBANISME: OBRES I ACTIVITATS
A46-P03. Sol·licitud d'inspecció per molèsties.
Codi : GT2

Denominació :
Activitat de construcció, o de procés o explotació que es realitze en una instal•lació, establiment, indústria o magatzem, de titularitat pública o privada, ja siga innòcua o siga susceptible d'afectar a la convivència veinal, a la seguretat, a la salut de les persones, o al medi ambient

Objecte : Instància de part D'ofici Ambdues

Òrgan resolutor excepte delegació :
Regidoria-Delegació D'Activitats i Medi Ambient, per delegació de l'Alcaldia, mitjançant resolució de 22/06/07

Termini màxim per a resoldre i notificar :
El termini per a resoldre dependrà de la situació concreta i la normativa sectorial que la contemple; no obstant,

En cas que es tracte d’una activitat sotmesa a instrument d’intervenció ambiental:

Si es tracta de deficiències en el funcionament, l’Ajuntament pordrà requerir al titular perquè corregisca les deficiències detectades, en un termini no superior a sis mesos, llevat de supòsits degudament justificats. (Art. 72 de la Llei 2/2006)

Si es tracta del supòsit de no tindre la corresponent llicència, es requerirà al titular per a que, en el termini de 15 dies, regularitze la situació. (Art. 74 de la Llei 2/2006)

En cas que es tracte d’una activitat relacionada amb la construcció:

Es requerirà al titular per a paraltizar les obres i per a regularitzar la situació i aportar la documentació que s’hi assenyala, en un termini de 2 mesos, de conformitat amb els articles 221 i 223 de l’esmentada Llei 16/2005 (LUV)

Solicitant :
Interessat en que s'adopten mesures per evitar molèsties.
Destinatari :
El mateix

Requisits :

No n’hi ha cap requisit respecte a la persona del sol•licitant.

Documentació a aportar :
El procediment consta d’una sol•licitud que ha de ser resolta en la tramitació de la qual es poden demanar documents addicionals.

No obstant, es convenient, presentar un croquis on es vega d’una manera gràfica i evident, on està emplaçada l’activitat i on estan els veïns afectats, així como fotografies que evidencien les molesties.

Forma i termini de pagament/cobrament :

No comporta taxa
Recursos contra la Resolució :
Potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que haja dictat la resolució, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació. O bé, directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació (arts. 52-1 LRBRL; 116 i 117 LRJPAC; i arts. 8-1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa)

Efectes pressumptes :

Respecte la sol•licitud d’inspecció l’interessat haurà d’entendre denegada la sol•licitud d’inspecció, però podrà repetir el procediment.
Final via administrativa : SI NO

Normativa legal :

Dubtes/aclariments :

Activitat de Disciplina Urbanística de la Secció d’Urbanisme

Segona Planta,

Tel 96-282 41 56

Horari d'atenció: 10 a 14 h

Documentació:
A46-P03. Sol·licitud d'inspecció per molèsties. logo-pdf

 

 

 

 

Pàgina actualitzada 06/03/2013

>

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal