Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

SOL·LICITUDS RESPECTE A LA CAMPANYA REVISIÓ TRIBUTÀRIA DE GUALS 2013-2014

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licituds respecte a la campanya revisió tributària de guals 2013-2014.
Què es pot sol·licitar Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      Model de sol·licitud de resposta al requeriment d'informació relacionada amb la revisió tributària de guals.

      Modelo de solicitud de respuesta al requerimiento de información relacionada con la revisión tributària de vados.

      Model de sol·licitud d'autoliquidació de la taxa corresponent a la sol·licitud de llicència de gual.

      Modelo de solicitud de autoliquidación de la tasa correspondiente a la solicitud de licencia de vado.

? Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

L'Ajuntament, per providència de la Regidoria Delegació d'Hisenda, de data 27 de març de 2013, està realitzant una campanya de control tributari de la taxa per aprofitament especial de la via pública amb entrada i eixida de vehicles a través de la vorera (guals), mitjançant el procediment de control de presentació de declaracions i comunicacions de dades regulat en l'article 153 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.

Davant el requeriment tributari d'informació respecte a un local detectat com a possible gual, habilitat per este tipus d'ús perquè té roderes o vorera rebaixada, porta de garatge, etc, l'interessat pot sol·licitar que es tramite la llicència de gual o que s'arxive l'expedient per no fer-ne ús mitjançant l'oportuna declaració i aportació de dades.

Per a obtindre informació sobre la llicència de gual. Consulteu ací.

? Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada a obtindre la llicència i la persona que siga considerada subjecte passiu de la taxa corresponent a la llicència, a qui s'haja adreçat el requeriment tributari.

D'acord amb l'ordenança fiscal de la taxa, és subjecte passiu en concepte de contribuent aquell a favor del qual s'atorga la llicència o qui se'n beneficia. No obstant això, té la condició de substitut del contribuent el propietari del local.

? Es paga algun tipus de taxa?

Sí, en cas de beneficiar-se de l'aprofitament de gual. Es paga una taxa en funció de l'amplària de la porta en la façana del local de garatge, amb un mínim de 3m per a vehicles tipus turisme, en funció del tipus de carrer (prohibit estacionar, estacionament altern, etc), si és de caràcter temporal o permanent, entre altres. La taxa es gestiona per padró anual de rebuts de cobrament periòdic, una vegada tramitada l'autoliquidació d'alta, que es prorrateja per trimestres.

Consulteu ací.

? Quan s’ha de sol·licitar?
En el requeriment tributari es concedeix un termini de 10 dies hàbils per a respondre a l'Ajuntament, mitjançant escrit, preferentment en model normalitzat.
? Com es presenta la sol·licitud?

• Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, Plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96-2824015)

• En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

• Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

? Què s’ha de presentar?

Resposta al requeriment tributari que declara disconformitat o que no es fa ús de gual.

      Model de sol·licitud de resposta al requeriment d'informació relacionada amb la revisió tributària de guals.

      Modelo de solicitud de respuesta al requerimiento de información relacionada con la revisión tributària de vados.

Es convenient aportar fotografies de façana / interior de local per a reforçar la declaració presentada.

 

Resposta al requeriment tributari sol·licitant.

      Model de sol·licitud d'autoliquidació de la taxa corresponent a la sol·licitud de llicència de gual.

      Modelo de solicitud de autoliquidación de la tasa correspondiente a la solicitud de licencia de vado.

? Com es tramita?

L'Ajuntament, mitjançant els serveis d'inspecció, detecta un local com a possible gual, habilitat per a este tipus d'ús perquè té roderes o vorera rebaixada, porta de garatge, etc.

Es remet una comunicació de dades, requeriment tributari a l'interessat subjecte passiu.

L'interessat té un termini de 10 dies per a atendre el requeriment i respondre per escrit a l'Ajuntament.

En els casos que s'atenga el requeriment mitjançant la tramitació de la sol·licitud d'alta de gual, una vegada es tinga constància de la correcció de l'autoliquidació de la taxa, s'arxiva l'expedient de comprovació.

En els casos en què no s'atenga el requeriment o en què, atenent-se, es presente una declaració o autoliquidació en la qual s'aprecien discrepàncies respecte dels imports declarats o autoliquidats per l'obligat tributari o per tercers, podrà iniciar-se el corresponent procediment de comprovació limitada o inspecció tributària.

Així mateix, qualsevol irregularitat respecte a rampes, senyalitzacions, plaques, es trasllada al departament corresponent perquè restaure la legalitat.

Resolució

L’Alcaldia és l’òrgan de govern competent en esta matèria i té l’atribució per a dictar les resolucions d’alta de la llicència de gual. Actualment, la competència està delegada en la Regidoria Delegada d’Economia, Hisenda i Patrimoni. El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data en què la sol·licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament.

Així mateix, la Regidoria Delegada d'Economia, Hisenda i Patrimoni és l'òrgan competent per a resoldre les al·legacions que es presenten al requeriment tributari, ordenar l'arxivament d'actuacions o l'inici del procediment de comprovació limitada o d'inspecció més adients.

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de la sol·licitud d'alta de gual, o de les al·legacions al requeriment tributari, encara que l’Ajuntament té l’obligació de resoldre.

Transcorreguts 3 mesos des de l'inici del procediment de comprovació tributària, sense haver-se notificat resolució, se’n produirà la caducitat.

? Quins recursos són procedents contra la resolució.

Respecte a la resolució en matèria tributària

La resolució no esgota la via administrativa. Contra ella es podrà interposar recurs de reposició, (abans del contenciós administratiu), en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que la dicta.

Respecte a la resolució en matèria d'autorització / llicència.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la desestimació per silenci.

? Informació complementària.

Dependència administrativa municipal que tramita el procediment de control tributari de gual

Activitat d'Inspecció Tributària

Plaça Major, 1-Soterrani

Tavernes de la Valldigna

962042984

Correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud d'alta de gual

Activitat de Patrimoni

Plaça Major, 1-1a Planta

Tavernes de la Valldigna

962824018

Correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

? Fonts jurídiques i documentals

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de béns de les entitats locals.

Ordenança municipal de guals, càrrega i descàrrega i reserves de minusvalidesa

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa de guals.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament general de les actuacions i dels procediments de gestió i inspecció tributària.

 

 

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal