Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud de devolució per ingrés indegut

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licitud de devolució per ingrés indegut.
Què es pot sol·licitar Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      Model de sol·licitud d'ingrés indegut

      Modelo de solicitud de ingreso indebido

? Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol·licitud de devolució d’ingressos efectuats indegudament.

Objecte del tràmit

La devolució dels ingressos que hagen fet indegudament a favor de l’Ajuntament en el pagament d’obligacions municipals i sancions tributàries.

? Qui pot sol·licitar-ho?

Com a regla general, les persones assenyalades en l’article 14 del Reial Decret 520/2005, per la qual cosa el tercer alié que pague el deute no hi està legitimat.

Però en cas de deutes de venciment periòdic que es recapten per rebut, el tercer alié que paga per error dins del període voluntari pot sol·licitar la devolució adjuntant el justificant original de l’ingrés.

? Es paga algun tipus de taxa?
No.
? Quan s’ha de sol·licitar?
En qualsevol moment, tenint en compte que prescriu als quatre anys.
? Com es presenta la sol·licitud?

• Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, Plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96-2824015)

• En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

• Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

? Què s’ha de presentar?

• Model de sol·licitud d'ingrés indegut

• Original del justificant del pagament del rebut.

• Els documents en què fonamente la pretensió.

? Com es tramita?

Sol·licitud de devolució d’ingrés indegut

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària, així com les normes reglamentàries que despleguen els preceptes de la Llei General Tributària en esta matèria, i amb l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals i la resta d’ingressos públics.

 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol•licitud

Activitat de Gestió Tributària

Plaça Major, 1 Tavernes de la Valldigna (planta baixa)

962824160

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Resolució

El regidor delegat d’Economia, Hisenda i Patrimoni és l’òrgan de govern competent en esta matèria per a dictar les resolucions d’exempció. El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és de 6 mesos des de la data en què la sol·licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament.

 

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de la sol·licitud.

? Quins recursos són procedents contra la resolució.
La resolució no esgota la via administrativa. Contra ella es podrà interposar recurs de reposició (abans del contenciós administratiu), en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que la dicta.
? Informació complementària.
Com a regla general, la devolució es farà mitjançant transferència bancària i, si és el cas, mitjançant compensació d’ofici o a instància de l’interessat.
? Fonts jurídiques i documentals

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària.

RD 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, en matèria de revisió en via administrativa.

• Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals i la resta d’ingressos públics.

 

 

Pàgina actualitzada 17/06/2013

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal