Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud de beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles. Bonificacions i exempcions

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles. Bonificacions i exempcions.
Què es pot sol·licitar Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      • Model de sol·licitud de bonificació per a propietaris d’habitatges de protecció oficial

      • Modelo de solicitud de bonificación para propietarios de viviendas de protección oficial

      • Model de sol·licitud de bonificació per família nombrosa

      • Modelo de solicitud de bonificación por família numerosa

      • Model de sol·licitud de bonificació per empreses d'urbanització, construcció i promoció immobilaria

      • Modelo de solicitud de bonificación para empresas de urbanización, construcción y promoción inmobilaria

      • Model de sol·licitud de bonificació per cooperatives agràries i d'explotació

      • Modelo de solicitud de bonificación para cooperativas agrarias y de explotación

      • Model de sol·licitud de bonificació per immoble amb activitat econòmica d'especial interés

      • Modelo de solicitud de bonificación para inmueble con actividat económica de especial interés

      • Instància general

? Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol•licitud de beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles.

Objecte del tràmit

L’obtenció de beneficis fiscals en el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

? Qui pot sol·licitar-ho?

1. Empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a esta.

2. Els propietaris d’habitatges de protecció oficial i els que hi resulten equiparables.

3. Les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra.

4. Els titulars de família nombrosa.

5. Els titulars d'activitat econòmica d'especial interés.

? Es paga algun tipus de taxa?
No.
? Quan s’ha de sol·licitar?

Empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària: abans de l’inici de les obres.

Els propietaris d’habitatges de protecció oficial: en qualsevol moment abans d’acabar els tres períodes impositius de durada.

Les cooperatives agràries i d’explotació: en els termes establits en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

Els titulars de família nombrosa: en qualsevol moment.

Els titulars d'activitat econòmica d'especial interés: en qualsevol moment.

? Com es presenta la sol·licitud?

• Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, Plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores. Tel. 96-2824015

• En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol•licitud i en la còpia.

• Actualment no es pot presentar en línia (on-line) de manera telemàtica.

? Què s’ha de presentar?

Empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària:

Model de sol·licitud de bonificació per empreses d'urbanització, construcció i promoció immobilaria

• Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.

• Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificat de l’administrador de la societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant la AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.

• Certificat negatiu de no haver començat les obres o, si és el cas, de la data d’inici d’estes. Ha d’aportar-se fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acredite la sol·licitud davant l’Ajuntament.

• Còpia del rebut anual de l’IBI que permeta identificar de manera indubtable el bé immoble.

• Una vegada iniciades les obres, els interessats han d’aportar el certificat de la data d’inici amb el visat del col·legi oficial d’arquitectes.

 

Propietaris d’habitatges de protecció oficial:

Model de sol·licitud de bonificació per a propietaris d’habitatges de protecció oficial

• Document en què figure la qualificació definitiva de vivenda de protecció oficial, o equiparable a esta segons la normativa de la Comunitat Valenciana, expedida per l’òrgan competent.

• Fotocòpia compulsada de l’escriptura de propietat.

• Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI urbana.

• Fotocòpia compulsada de la cèdula de qualificació definitiva.

 

Cooperatives agràries i d’explotació:

Model de sol·licitud de bonificació per cooperatives agràries i d'explotació

• Document que acredite la titularitat dels béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, així com la resta de condicions que s’estableixen en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les Cooperatives.

 

Titulars de família nombrosa:

Model de sol·licitud de bonificació per família nombrosa

• Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa expedit per la Conselleria de Benestar Social.

• Certificat d’empadronament de la unitat familiar.

• Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI urbana.

 

Immobles on es duen a terme activitats econòmiques declarades d'especial interès o utilitat municipal (ja es pot sol·licitar, però per a efectes en l'exercici següent).

Model de sol·licitud de bonificació per immoble amb activitat econòmica d'especial interés

• Document que acredite la titularitat de l'immoble, així com la resta de condicions que s’estableixen per a l'activitat declarada d'especial interès o utilitat municipal, com ara:

a) Fotocòpia compulsada dels estatuts

b) Fotocòpia compulsada de l'escriptura de propietat. 

? Com es tramita?

Sol·licitud bonificació.

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

 

 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud.

Activitat de Gestió Tributària

Plaça Major, 1 Tavernes de la Valldigna (planta baixa)

962824160

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Resolució.

El regidor delegat d’Economia, Hisenda, Patrimoni, Participació Ciutadana i Serveis Socials és l’òrgan de govern competent en esta matèria per a dictar les resolucions d’exempció.

El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és de 6 mesos des de la data en què la sol·licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament.

 

Efectes del silenci.

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de la sol·licitud.

? Quins recursos són procedents contra la resolució.
La resolució no esgota la via administrativa. Contra ella es podrà interposar recurs de reposició (abans del contenciós administratiu), en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que la dicta.
? Informació complementària.

En el cas de la bonificació de l’IBI per família nombrosa:

• Excepte prova en contrari, s’entén per residència habitual aquella en què estiga empadronat el cap de família beneficiari del títol.

• En cas de separació o divorci, s’entén per habitatge habitual el designat en la sentència o conveni regulador com a domicili del cònjuge que es faça càrrec de la custòdia de la majoria dels fills.

 

• Si cada cònjuge es fa càrrec del mateix nombre de fills, s’entén com a habitatge habitual el de qualsevol d’ells, a elecció seua. En este cas, ha d’adjuntar-se a la sol·licitud de bonificació la manifestació subscrita pels dos cònjuges de l’elecció efectuada i certificat del municipi de residència de l’altre cònjuge, si escau, en què quede constància de no haver sol·licitat ni obtingut la bonificació d’habitatge per habitatge habitual de família nombrosa.

• Una vegada concedida la bonificació, persisteix durant tot el període de vigència del títol que ha servit de base per a concedir-la, llevat que es produïsquen circumstàncies que donen lloc a la caducitat del títol anticipadament; en este cas, desapareix la bonificació a partir de l’any següent de produir-se eixa circumstància.

? Fonts jurídiques i documentals

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal