Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Planejament

Instruments d'ordenació urbanística anteriors al PGOU que este ha fet seus(apartats 1 i 2 de la norma 45 del vigent PGOU)

Modificacions PGOU

Catàleg de bens de rellevància local

Instruments d'ordenació urbanística posteriors al PGOU

Tràmits planejament iniciàtiva municipal

 

 

 

 

 

Instruments d'ordenació urbanística anteriors al PGOU que este ha fet seus(apartats 1 i 2 de la norma 45 del vigent PGOU)

PLA PARCIAL DE MILLORA DEL SECTOR VERGERET
·Textos BOP nº143 de 18-VI-2003(6.057 Kb) logo-pdf
 ·Plànols (77,9MB) logo winzip 20
MODIFICACIONS
·PRIMERA: Modificació nº 1 del Pla Parcial de Millora del Sector Vergeret
·Textos DOCV nº 5653 de 4-XII-2007(3.050Kb) logo-pdf
BOP nº 49 de 27-II-2010(2.284 Kb) logo-pdf
BOP nº 235 de 4-X-2010(404 Kb) logo-pdf
·Plànols (53,4MB) logo-winzip
SEGONA: Veure Modificació nº 5 del PGOU
PLA PARCIAL DE MILLORA DEL SECTOR EL GOLFO
·Textos BOP nº122 de 24-V-2003(4.307 Kb) logo-pdf
·Plànols (41,1MB) logo-winzip
·MODIFICACIONS
·PRIMERA: Veure Modificació nº 3. Punto 7 del PGOU
·SEGONA: Veure Modificació nº 4 del PGOU

Anar a l'inici de pàgina

Modificacions al vigent PGOU

MODIFICACIÓ NÚM. 1 PGOU
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de gener de 2007, va aprovar definitivament la modificació núm. 1 del Pla General municipal d’Ordenació Urbana (modificació puntual de les normes urbanístiques).
BOP 17-02-2007 (171.77 KB) logo-pdf
MODIFICACIÓ NÚM. 2 PGOU
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2008, va aprovar definitivament la modificació núm. 2 del Pla General municipal d’Ordenació Urbana (modificació puntual de les normes urbanístiques)
 . BOP 6-03-2008 (361.77 KB) logo-pdf
MODIFICACIÓ NÚM. 3 PGOU
Anunci de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge sobre aprovació definitiva de la modificació núm. 3 del Pla General municipal d'Ordenació Urbana, punts 4 i 5, de Tavernes de la Valldigna.
BOP 20-8-2010 (589.62 KB) logo-pdf
·Plànols (219 MB) logo-winzip
MODIFICACIÓ NÚM. 3 PGOU
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 d'agost de 2008, va aprovar definitivament la modificació núm. 3 del Pla General municipal d'Ordenació Urbana (punts 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9).
BOP 22-10-2008 (795.17 KB) logo-pdf
·Plànols (219 MB) logo-winzip
MODIFICACIÓ NÚM. 4 PGOU
El Ple d'este Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 d'agost de 2008, va aprovar definitivament la modificació núm. 4 del PGOU (sector industrial "El Golfo").
BOP 3-09-2008 (418.34 KB) logo-pdf
·Plànols (24,6 MB) logo-winzip
MODIFICACIÓ NÚM. 5 PGOU
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2008, va aprovar definitivament la modificació núm. 5 del Pla General municipal d’Ordenació Urbana (Centre d’Educació Especial).
BOP 24-11-2008 (428.06 KB) logo-pdf
MODIFICACIÓ NÚM. 6 PGOU. Zona Cantalot.
Introdueix diversos canvis en l'ordenació detallada i estructural definida pel Pla, amb la finalitat de facilitar l'execució del projecte tècnic Urbanització del Parc Cantalot, que preveu la construcció en el peu de mont de la serra de les Creus d'una zona esportiva i una plaça d'accés al parc urbà, entre altres equipaments.
PENDENT D'APROVACIÓ. EN TRÀMIT.
MODIFICACIÓ NÚM. 7 PGOU. Zona industrial El Teularet.

Mitjançant esta modificació es persegueixen els següents objectius:

a) Millorar les condicions d'accés rodat als sectors industrials delimitats en sòl urbà Teularet I i urbanitzable Teularet II, des de la zona nord-est del nucli urbà consolidat de la població (residencial Sequers) incorporant a l'àmbit d'este últim sector Teularet 2, per a la seua ordenació i gestió en el marc del desenvolupament urbanístic d'este sector, la franja de terrenys compresos entre el carrer del Camí de la Dula, la carretera CV-50 i el límit de la forest pública Les Creus.

b) Ampliar cap a l'est l'àmbit delimitat del sector urbanitzable Teularet 2, incorporant-hi, per a urbanitzar en desenvolupament d'este sector, els terrenys adjacents a la zona de domini públic de l’autopista A-7 afectats per les restants zones de protecció d'esta infraestructura viària.

c) Redefinir el límit oest d’eixe sector urbanitzable, desplaçant-lo lleugerament cap a l'oest, a fi d’establir una connexió directa d'este sector amb l'actual camí de la Dula.

PENDENT D'APROVACIÓ. EN TRÀMIT.
MODIFICACIÓ NÚM. 8 PGOU
Nova redacció de l'apartat 18, de la norma urbanística núm. 8, i de l'apartat 11, de la norma urbanística núm. 60, sobre tancament de parcel·les. Tancament de solars sense edificar.
ACORD DEL PLE 5-10-2015 (323 KB) logo-pdf
Publicació de l’acord en el Butlletí oficial de la província de València de data 30 d’octubre de 2015, a la pàgina 22 logo-pdf

Anar a l'inici de pàgina

Catàleg de bens de rellevància local

La Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura i Esports, ha dictat Resolució de data 28 de maig de 2009, per la qual es disposa la inscripció en l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià de determinats Béns de Rellevància Local de Tavernes de la Valldigna.
BÉNS DE RELLEVÀNCIA LOCAL (182.65 KB) logo-pdf

Anar a l'inici de pàgina

Instruments d'ordenació urbanística posteriors al PGOU

PLA PARCIAL SECTOR 12 CANAL
·Textos BOP nº 89 de 15-IV-2006(4.910 Kb) logo-pdf
BOP nº 215 de 13-XII-2007(415 Kb) logo-pdf
·Plànols (81,5 MB) logo-winzip
MODIFICACIONS
·PRIMERA: Modificació nº 1 del Pla Parcial del Sector 12 Canal
·Textos BOP nº 264 de 6-XI-2009(1.353 Kb) logo-pdf
·Plànols (4,8 MB) logo-winzip
PLA PARCIAL DEL SECTOR 13 LA MARINA
Memòria informativa (textos i plànols) logo-pdf
PLA PARCIAL DEL SECTOR 14 AVINGUDA NORD
Memòria informativa (textos i plànols) logo-pdf
PLA PARCIAL REFUNDIT DEL SECTOR 15 AVINGUDA SUD
Memòria informativa (textos i plànols) logo-pdf
HOMOLOGACIO I PLA PARCIAL SECTOR 17 MARENYS
·Textos BOP nº 16 de 19-I-2008(7.379 Kb) logo-pdf
BOP nº 261 de 3-XI-2010(1.129 Kb) logo-pdf
BOP nº 47 de 25-II-2011(1.115 Kb) logo-pdf
·Plànols (71,5 MB) logo-winzip
PLA PARCIAL REFUNDIT DEL SECTOR 19 SAN PABLO
Memòria informativa (Textos) logo-pdf
·Plànols (9,5 MB) logo-winzip

Anar a l'inici de pàgina

Tràmits planejament iniciàtiva municipal

PLA PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA. Edicte de l'ajuntament de Tavernes de la Valldigna pel qual es publiquen els resultats i avaluació del procés de participació ciutadana del Pla de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística que s'hi indica
·Edicte(1.191 MB) logo-pdf
 PLA PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA QUE S'HI INDICA Pla de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística que acompanya els projectes: "Condicionament del riu Xúquer entre Carcaixent i l'autopista A-7 (València)" i "Millora del drenatge de la marjal sud del riu Xúquer, terme municipal d'Alzira, Cullera i altres (València)" . La informació está disponible al següent enllaç: Acondicionamiento del Río Júcar entre Carcaixent y la Autopista AP-7 (Valencia) y "Mejora del Drenaje del Marjal Sur del Río Júcar. T.M. de Alcira, Cullera y otros (Valencia)".

Anar a l'inici de pàgina

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal