Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals

En la vigent X corporació, el Ple, en sessió de 7 de juliol de 2015, va aprovar les quanties en els termes que tot seguit s’assenyalen, per assistència efectiva als següents òrgans col·legiats municipals

ASSISTÈNCIA EFECTIVA A LES SESSIONS ORDINÀRIES: IMPORT
Del Ple 230 €
De la Junta de Govern Local 200 €
De la Junta de Portaveus 200 €
De la resta d’òrgans col·legiats municipals on, per al nomenament del representant, siga condició necessària i exclusiva ser membre de la corporació. 100 €

Les sessions extraordinàries dels anteriors òrgans col·legiats municipals podran tenir una assignació de 0 €, quan complisquen els següent requisits:

a) Quan la presidència pondere la concurrència de motius per a ser tinguda en compte la no-percepció, i incorpore com a últim punt de l’ordre del dia de la sessió el següent “Aprovació de no tindre percepcions per l’assistència a esta sessió extraordinària”.

b) Inclòs el punt, l’òrgan col·legiat, ponderant els motius que expose la presidència, ho ratifique i aprove.

Normativa:

L’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que només els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formen part, en la quantia que assenyale el Ple

Tot seguit pots consultar les quanties brutes liquidades a regidors sense dedicació, i que han consentit que es facen públiques en esta web, pel que fa a les assistències a òrgans col·legiats de la corporació de què formen part, durant els anys i mesos que es detallen.

Quan un regidor deixe de ser-ho, la informació econòmica continguda en este apartat únicament romandrà durant un any des de la pèrdua de la condició de membre de la corporació.

 

X corporació 2015/2019

Any 2016 (quanties brutes per mesos) (.ods Format full de càlcul de LibreOffice)

Any 2015 (quanties brutes per mesos)

 

IX corporació 2011/2015

Any 2014 (quanties brutes per mesos)

Any 2015 (quanties brutes per mesos)

X corporació 2015/2019

Any 2015 (quanties brutes per mesos)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal