Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Modificacions pressupostàries

Any 2016

 (.ods Format full de càlcul de LibreOffice)

2015

NÚMERO EXP. DESCRIPCIÓ EXTRACTE DATA RESOLUCIÓ EDICTE INICIAL EDICTE DEFINITIU
012-0002/2015 Modificació de crèdit número 1/15 per incorporació de romanents número 1/15 Incorporació de romanents 26/01/2015    
012-0003/2015 Modificació de crèdit número 2/15 per transferència número 1/15 Transferència dins del capítol I Despeses de personal   11/02/2015 12/03/2015 
012-0004/2015 Modificació de crèdit número 3/15 per crèdit extraordinàri número 1/15 i suplement de crèdit número 1/15 Augmentar capitol VI d'Inversions i capítol 7 transferències de capital i suplementar capítol IV tranferències corrents   NO APROVADA  
012-0007/2015 Modificació de crèdit número 4/15 per incorporació de romanents número 2/15 Incorporació de romanents 10/02/2015    
012-0010/2015 Modificació de crèdit número 5/15 per crèdit extraordinàri número 2/15. Escola música   18/05/2015 17/06/2015
012-0011/2015 Modificació de crèdit número 6/15 per crèdit extraordinàri número 3/15. Edificis educatius   18/05/2015 17/06/2015
012-0012/2015 Modificació de crèdit número 7/15 per crèdit extraordinàri número 4/15. plaques semàfors   17/03/2015 22/04/2015
012-0013/2015 Modificació de crèdit número 8/15 per crèdit extraordinàri número 5/15 (Rehabilitació vivendes socials) Rehabilitació vivendes socials   18/05/2015 17/06/2015
012-0014/2015 Modificació de crèdit número 9/15 per crèdit extraordinàri número 6/15 Conveni ADISVA   17/03/2015 22/04/2015
012-0015/2015 Modificació de crèdit número 10/15 per crèdit extraordinàri número 7/15 Senyalització Poble i Platja   NO APROVADA  
012-0016/2015 Modificació de crèdit número 11/15 per crèdit extraordinàri número 8/15. mobiliari urba i senyalització   NO APROVADA  
012-0017/2015 Modificació de crèdit número 12/15 per crèdit extraordinàri número 9/15. inversions parcs i jardins   NO APROVADA  
012-0018/2015 Modificació de crèdit número 13/15 per crèdit extraordinàri número 10/15 (Embornals) Embornals   17/03/2015 22/04/2015
012-0019/2015 Modificació de crèdit número 14/15 per crèdit extraordinàri número 11/15 (Restauracio cementeri) Restauració cementeri   17/03/2015 22/04/2015
012-0020/2015 Modificació de crèdit número 15/15 per crèdit extraordinàri número 12/15. Adquisició vehicle agrícola   NO APROVADA  
012-0021/2015 Modificació de crèdit número 16/15 per suplement de crèdit número 2/15 Augmentar Conveni Banda Música 2015   17/03/2015 22/04/2015
012-0022/2015 Modificació de crèdit número 17/15 per suplement de credit 3/15.     17/03/2015 22/04/2015
012-0023/2015 Modificació de crèdit número 18/15 per generació de crèdit número 1/15   17/02/2015    
012-0024/2015 Modificació de crèdit número 19/15 per suplement número 4/15-il·luminacio led Ampliació adquisició de il·luminació LED   17/03/2015 22/04/2015
012-0025/2015 Modificació de crèdit número 20/15 per crèdit extraordinàri número 13/15 Reté Fase II   NO APROVADA  
012-0026/2015 Modificació de crèdit número 21/15 per crèdit extraordinàri número 14/15. Construcció Ninxols   17/03/2015 22/04/2015
012-0027/2015 Modificació de crèdit número 22/15 per crèdit extraordinàri número 15/15. maquinaria i utillatge   17/03/2015 22/04/2015
012-0029/2015 Modificació de crèdit número 23/15 per crèdit extraordinàri número 16/15 renting maquinaria cementeri   17/03/2015 22/04/2015
012-0030/2015 Modificació de crèdit número 24/15 per suplement de crèdit número 5/15 estudis urbanístics   NO APROVADA  
012-0031/2015 Modificació de crèdit número 25/15 per suplement de crèdit número 6/15 subministrament senyals de trànsit   NO APROVADA  
012-0032/2015 Modificació de crèdit número 26/15 percrèdit extraordinari número 17/15 equipament escola taller   22/04/2015 22/05/2015
012-0033/2015 Modificació de crèdit número 27/15 per generació de crèdit número 2/15 canon per aprofitaments urbanístics 04/03/2015    
012-0037/2015 Modificació de crèdit número 28/15 per generació de crèdit número 3/15 conveni roba usada 27/03/2015    
012-0038/2015 Modificació de crèdit número 29/15 per generació de crèdit número 4/15 remanent PPOS 2014-2015 31/03/2015    
012-0041/2015 Modificació de crèdit número 30/15 per generació de crèdit número 5/15 Subvenció de la Diputació Provincial de València per l'adquisició de mobiliari urba 16/04/2015    
012-0048/2015 Modificació de crèdit número 32/15 per generació de crèdit número 6/15 inversions parcs i jardins PIPJ 13/04/2015    
012-0049/2015 Modificació de crèdit número 33/15 per generació de crèdit número 7/15 subv. places menjador estiu 2015 26/05/2015    

2014

 

NÚMERO EXP. DESCRIPCIÓ EXTRACTE DATA RESOLUCIÓ EDICTE INICIAL EDICTE DEFINITIU
12-003/2014 Modificació de crèdit número 1/14per incorporació de romanents 1/14 incorporació de romanents 02/01/2014    
12-004/2014 Modificació de crèdit número 2/14 per crèdit extraordinari núm. 1/14 (sistema gestió accés pàrquing, desfibril·lador, aire condicionat, Jutjat de Pau i cistelles bàsquet) 20/01/2014  12/02/2014 
12-005/2014 Modificació de crèdit número 3/14 per crèdit extraordinari núm.2/14 (liquidació pàrquing)   20/01/2014 12/02/2014
12-006/2014 Modificació de crèdit número 4/14per incorporació de romanents 2/14  incorporació de romanents 20/01/2014    
12-007/2014 Modificació de crèdit número 5/14per transferencia de crèdit núm. 1/14 capítol personal 22/01/2014    
12-008/2014 Modificació de crèdit número 6/14  per crèdit extraordinari núm.3/14 Prèstecs   10/02/2014 05/03/2014
12-015/2014 Modificació de crèdit número 7/14per incorporació de romanents 3/14 incorporació de romanents 20/02/2014     
12-016/2014 Modificació de crèdit número 8/14 per crèdit extraordinari núm.4/14  inversions  (nínxols, solsides riu, mobilari urbà, reparació centres educatius, urbanització carrers de la Sardina)   NO HO APROVA EL PLE
12-020/2014 Modificació de crèdit número 9/14 per crèdit extraordinari núm.5/14 inversions (nínxols, solsides riu, mobilari urbà, reparació centres educatius, urbanització carrers de la Sardina, condicionament oficina policia local, infra.informàtica Braç Treballador, xarxa sanejam.Goleta)   15/03/2014 11/04/2014
12-023/2014 Modificació de crèdit número 10/14 per suplement de crèdit número 1/14 inversions (certif.final pavimentació diversos carrers la Sardina)   15/04/2014 14/05/2014
12-024/2014 capitol personal (regularitzacio conceptes per pagament part extra 2012) capitol personal (regularitzacio conceptes per pagament part extra 2012) 03/04/2014    
12-027/2014 Modificació de crèdit número 12/14 per generació de crèdit núm. 1/14) (PPOS 2014-2015) 30/04/2014    
12-028/2014 Modificació de crèdit número 13/14 per transferència de crèdit núm. 3/14 (aportació municipal Pla d'Ocupacio Conjunt ) 12/04/2014    
12-029/2014 Modificació de crèdit número 14/14 per crèdit extraordinari núm.6/14     NO HO APROVA EL PLE
12-033/2014 Modificació de crèdit numero 15/14 per generació de crèdit núm. 2/14 (la Diput et Beca) la dipu et beca 16/06/2014    
12-034-2014 Modificació de crèdit numero 16/14 per crèdit extraordinàri núm.7/14 servei menjador estiu Taller Ocupació   26/06/2014 21/07/2014
12-035-2014 Modificació de crèdit numero 17/14 per crèdit extraordinàri núm.8/14 i suplement de crèdit núm.2 .Instal.acions elèctriques
.linea mt camp esports
.insta.lacions casa cultura
.equips informatics
  26/06/2014 21/07/2014
12-037/2014 Modificació de crèdit numero 18/14 per transferència de crèdit núm. 4/14 (capítol I) plaça jubilació parcial CAPITOL I 23/06/2014    
12-038/2014 Modificació de crèdit número 19/14 per generació de crèdit número 3/2014 -Subvenció del SARC
-Subvenció del SEPE
25/06/2014    
12-040/2014 Modificació de crèdit número 20/14 per generació de crèdit número 4/2014 (Subv. SEPE obra actuacions en camins i àrees recreativesi neteja límit urbà, mur i canal defensa) 14/07/2014    
12-042/2014 Modificació de crèdit número 21/04 per crèdit extraordinàri num. 9/14 inversions policia ANUL.LADA    
12-043/2014 Modificació de crèdit número 22/14 per generació de crèdit número 5/2014 (Subv. Subv. Conselleria Benestar Social menjador estiu) 08/08/2014    
12-044/2014 Modificació de crèdit número 23/14 per generació de crèdit número 6/2014 (Subv. conjunta Diputació-Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques cofinançar les obres catastrofes) 08/08/2014    
12-046/2014 Modificació de crèdit número 24/14 per generació de crèdit número 7/2014 (Subv. SARC equipament per a centres Culturals.Compra de lector i faristols.Subv. PAP per al bienni 2014-2015 obra: Eliminació barreres arquitectòniques en avd.germanies i carrer la barca) 11/09/2014    
12-050/2014 Modificació de crèdit número 25/14 per transferencia de crèdit núm 5/14(capitol I) Modificacions Capítol I 29/09/2014    
12-051/2014 Modificació de crèdit número 26/14 per generació de crèdit número 8/14 Subv. Pla conjunt Adm.Públiques 01/10/2014    

2013

NÚMERO EXP. DESCRIPCIÓ EXTRACTE DATA RESOLUCIÓ EDICTE INICIAL EDICTE DEFINITIU
12-006/13 Modificació de crèdit núm. 1/13 per generació de crèdit número 1/13 SUBV. SEPE 14/01/2013    
12-007/12 Modificació de crèdit núm. 2/13 per incorporació de romanents  1/13 incorporació de romanents 23/01/2013    
12-009/13 Modificació de crèdit número 3/13 per crèdit extraordinari número 1/13  (Capítol VI)   13/03/2013
14/03/2013
05/05/2013
12-010/13 Modificació de crèdit número 4/13 per incorporació de romanents núm. 2/13  incorporació de romanents 13/02/2013    
12-011/13 Modificació de crèdit número 5/13 per incorporació de romanents núm. 3/13  incorporació de romanents 18/02/2013    
12-014/13 Modificació de crèdit número 6/13 per suplement de crèdit número 1/13  liquidació interessos   24/04/2013
25/04/2013
21/05/2013
12-017/13 Modificació de crèdit número 7/13  ANUL·LADA      
12-018/13 Modificació de crèdit número 8/13 per crèdit extraordinari 2/13  Passarel·les platja   24/04/2013
25/04/2013
21/05/2013
12-023/13 Modificació de crèdit número 9/13 per generació de crèdit número 2/2013  (La Dipu te Beca) 05/06/2013    
12-024/13 Modificació de crèdit número 10/13 per generació de crèdit número 3/2013  (subv. SARC) 05/06/2013    
12-025/13 Modificació de crèdit número 11/13 per generació de crèdit número 4/2013  (Subv. Pla de Camins Rurals) 05/06/2013    
12-026/13 Modificació de crèdit número 12/13 per transferència número 1/13  ANUL·LADA      
12-027/13 Modificació de crèdit número 13/13 per crèdit extraordinari número 3/13 i suplement de crèdit número 2/13  (augmentar diverses aplicacions pressupostàries) 26/06/2013 27/06/2013 20/07/2013
12-029/13 Modificació de crèdit número 14/13 per crèdit extraordinari número 4/13  (augmentar capítol VI)   26/06/2013
27/06/2013
20/07/2013
12-030/13 Modificació de crèdit número 15/13 per crèdit extraordinari número 5/13  i suplement de crèdit número 3/13  (Capítol VI)   11/07/2013
12/07/2013
05/08/2013
12-031/13 Modificació de crèdit número 16/13 per transferència de crèdit número 2  (Capítol I) 19/06/2013    
12-033/13 Modificació de crèdit número 17/13 per crèdit extraordinari núm. 6/13   La Sardina   11/07/2013
12/07/2013
05/08/2013
13-034/13 Modificació de crèdit número 18/13 per transferència de crèdit núm. 3/13  (Capítol I) 02/07/2013    
12-035/13 Modificació de crèdit número 19/13 per generació de crèdit núm. 5/2013   (Subv. SEPE 2013) 09/07/2013    
12-036/13 Modificació de crèdit número 20/13 per generació de crèdit número 6/2013 (Subv. SARC promoció cultural)  10/07/2013    
12-037/13 Modificació de crèdit número 21/13 per generació de crèdit número 7/2013  (Subv. SARC festes del poble) 03/07/2013    
12-038/13 Modificació de crèdit número 22/13 per generació de crèdit número 8/2013  (subv. Programa Provincial d' Assistència nutricional per a Menors Escolaritzats en Educació Infantil i Primària) 10/07/2013    
12-039/13 Modificació de crèdit número 23/13 per crèdit extraordinari 7/13  ANUL·LADA      
12-041/13 Modificació de crèdit número 24/13 per generació de crèdit número 9/2013  (subv. Promoció de l'accessibilitat per equipaments platja) 22/07/2013    
12-042/13 Modificació de crèdit número 25/12 per crèdit extraordinari núm. 8/13  Pla d'ocupació   19/08/2013
20/08/2013
14/09/2013
12-044/13  Modificació de crèdit número 26/13 per crèdit extraordinari núm. 9/13  cànons d'aigua   19/08/2013
20/08/2013
14/09/2013
12-045/13 Modificació  de crèdit número 27/13 per generació de crèdit número 10/2013  (PPOS 2013) 30/07/2013    
12-047/13 Modificació  de crèdit número 28/13 per transferència de crèdit número 4/2013  (festes) 02/09/2013    
12-049/13 Modificació de crèdit número 29/13 per transferència de crèdit núm. 5  (augmentar AINP) 16/09/2013    
12-051/13 Modificació  de crèdit número 30/13 per generació de crèdit número 11/2013  (llums led-participació ciutadana-enjardinament-pla ocupació conjunt) 03/10/2013    
12-053/13 Modificació de crèdit número 31/13 per generació de crèdit núm. 12/13  Subv. De Foment cultura emprenedora Joves de la FEMP 11/10/2013    
12-057/13 Modificació de crèdit número 32/13 per crèdit extraordinari núm. 10/13 (Caritas nit paelles)  (Caritas nit paelles)   09/11/2013 04/12/2013
12-058/13 Modificació de crèdit número 33/13  per crèdit extraordinari núm. 11/13 (sistema gestió accés pàrquing i aire condicionat Jutjat de Pau)  (sistema gestió accés pàrquing i aire condicionat Jutjat de Pau)   NO APROVADA   
12-059/13 Modificació de crèdit número 34/13 per transferència de crèdit núm. 6/06 ( augmentar AINP) 21/11/2013    
12-062/13 ME. MODIFICACIÓ DE CREDIT NUM.35  PER GENERACIÓ NÚM.. 13  (subv.Adequacio zona jocs Goleta i Passeig (PAP 2013) 10/12/2013    
12-063/13 Modificació de crèdit número 36/13 per transferència de crèdit núm. 7/13 ( Manteniment edificis esportius i conveni Balls Populars)  ( Manteniment edificis esportius i conveni Balls Populars) 11/12/2013    
12-064/13 MODIFICACIÓ DE CREDIT NÚM.. 37/13  PER GENERACIÓ NÚM.. 14/13  (Sub. SEPE romanents) 11/12/2013    
12-065/13 MODIFICACIÓ DE CREDIT NÚM.. 38/13  PER GENERACIÓ NÚM.. 15/13  (Amortització obres Aquagest) 19/12/2013    
12-066/13 MODIFICACIÓ DE CREDIT NÚM.. 39/13  PER TRANSFERÈNCIA NÚM.. 8 (CAPÍTOL I)  (CAPÍTOL I) 27/12/2013    Any 2012

Any 2011

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal