Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

La Junta de Govern Local: atribucions i composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’alcalde.

La vigent Junta de Govern Local es va constituir el 3 de juliol de 2015 sota la presidència de l’alcalde. Actualment la integren els següents tinents d’alcalde designats per l’Alcaldia.

Les funcions de la Junta de Govern són, conforme a l’art. 23 LRBRL, l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seues atribucions i les que l’alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis. També té la competència per a aprovar les matèries que li assenyala la DA-16 LRBRL.

Règim de sessions. Les sessions ordinàries de la Junta es fan tots els primers dilluns de mes a les 19 hores, llevat del mes de setembre.

El secretari de la Junta de Govern Local és el secretari del Ple, Sr. César Herrero Pombo.

 

Jordi Juan i Huguet Perfecto Benavent i Navarro Llum Sansaloni i Arlandis Josep Llàcer i Gandia Noèlia Alberola Elena Enrique Chofre Talens Junta de Govern Local
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal