Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Altres òrgans col·legiats municipals

ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

Òrgan preceptiu de caràcter consultiu i assessorament en matèria agrària.

Es reuneix el tercer dijous de cada mes.

La seua composició és la següent:

 1. L’alcalde de l’Ajuntament (president).
 2. El regidor delegat d’Agricultura (vicepresident)
 3. Un representant per cada agrupació associativa agrària (AVA i COAG), un representant per cada entitat associativa agrària (sindicat de regs, cooperatives, comunitat de regants i societats agràries de transformació) i un representant per cada organisme sindical de treballadors agrícoles.
 4. Un representant per cada grup polític municipal nomenat pel Ple de l’Ajuntament, a proposta del regidor portaveu del corresponent grup, tot i que no és condició necessària ser membre de la corporació.

Consulteu ací la composició actual.

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Òrgan preceptiu de caràcter consultiu i assessorament en matèria educativa. La presidència correspon a l’AlcaldiaÒrgan preceptiu de caràcter consultiu i assessorament en matèria educativa. La presidència correspon a l’Alcaldia, que la té delegada en el regidor que té conferida la competència en matèria d’educació.

Es reuneix trimestralment.

Consulteu ací la composició actual.

 

COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES PERMANENTS

La funció d’estes comissions és examinar els assumptes que han de ser sotmesos al Ple o Junta de Govern Local. També realitzen tasques de control dels òrgans de govern.

La seua existència és preceptiva, si bé cada corporació determina quantes hi ha.

La composició ha de respectar la proporcionalitat del Ple de la corporació.

En la corporació actual les comissions existents són les següents:

01. COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA, PATRIMONI, ESPECIAL DE COMPTES I PERSONAL.

Es reuneix el sisé dia hàbil anterior a la celebració de la sessió ordinària del Ple, a les 19:30 hores.

Consulteu ací la composició actual.

 

02. COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, PROMOCIÓ ECONÒMICA, FOMENT LOCAL, OCUPACIÓ, COMERÇ, TURISME I ESPORTS.

Es reuneix el sisé dia hàbil anterior a la celebració de la sessió ordinària del Ple, a les 20:15 hores.

Consulteu ací la composició actual.

 

03. COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS PÚBLICS, CONTRACTACIÓ, OBRES PÚBLIQUES, AGRICULTURA, INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I URBANES, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL.

Es reuneix el quart dia hàbil anterior a la celebració de la sessió ordinària del Ple, a les 19:30 hores.

Consulteu ací la composició actual.

 

04. COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, MODERNITZACIÓ, PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, CULTURA, FESTES I JOVENTUT.

Es reuneix el quart dia hàbil anterior a la celebració de la sessió ordinària del Ple, a les 20:15 hores.

Consulteu ací la composició actual.

 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

Facilita la cooperació i la coordinació en l’àmbit territorial del municipi, de les administracions públiques en matèria de seguretat, assegura de forma específica la cooperació i coordinació operativa de les forces i cossos de seguretat que intervenen en el territori municipal.

Està integrada per:

 1. El president. L’alcalde, llevat que hi assistisca el delegat del Govern en la Comunitat Valenciana o el subdelegat del Govern en la Província. En este cas, la presidència serà compartida amb l’alcalde.
 2. Vocals de l’Administració General de l’Estat:
 3. Els caps de les forces i cossos de seguretat de l’Estat amb funcions en el municipi.

  Un representant de la Subdelegació del Govern.

 4. Vocals de l’administració autonòmica: un representant designat per la conselleria competent.
 5. Vocals de l’administració local: tres representants designats per l’Alcaldia,
 6. El secretari, que serà, alternativament, per períodes d’un any, un funcionari de l’Ajuntament designat per l’alcalde, i de l’Administració General de l’Estat, designat pel delegat o subdelegat del Govern, amb veu però sense vot.

 

MESA DE CONTRACTACIÓ

És l’òrgan competent per a valorar les ofertes presentades en els procediments oberts i restringits i en els negociats amb publicitat. Assisteix l’òrgan de contractació de l’Ajuntament.

En els procediments negociats en què no és necessari publicar anuncis de licitació, la constitució de la Mesa és potestativa per a l’òrgan de contractació.

 

Composició:

 

ORGANS DE REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL

 

 

 

Totes les possibles dades personals publicades en este apartat tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació administrativa i, en general, la relacionades amb les funcions assignades a cada unitat, secció o activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Qualsevol ús d’eixes dades per a fins que no s’ajusten als estrictament mencionats i, de manera particular, per a finalitats comercials o remissions massives de correu fem (spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desplegament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, i donar lloc a la responsabilitat corresponent. En estos supòsits, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posarà en coneixement de la AEPD o l’autoritat competent estes actuacions per tal que inicien els procediments sancionadors procedents.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal