Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Registre activitats i bens patrimonials regidors

Conforme a l’article 75-7 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estan inscrites en els registres d’interessos de l’Ajuntament les declaracions, presentades pels regidors, sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics (Registre d’Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de Béns Patrimonials).

Els regidors han d’omplir estes declaracions abans prendre possessió, en ocasió del cessament i finalització del mandat i quan es modifiquen les circumstàncies de fet. Si no formula cap declaració de modificació, hi figurarà publicada l'última presentada a l'Ajuntament pel regidor.

Podeu consultar ací els formularis aprovats pel Ple quant a la declaració de béns i a la declaració de causes de possible incompatibilitat i activitas que puguen proporcionar ingressos econòmics.

Quan un membre de la corporació cessa, les seues dades romanen durant els quatres anys següents a la pèrdua de la condició de regidor. Complit este període, no es fan públiques ja en la web municipal.  

 
Motiu de la declaració Contingut (enllaç a l’anunci publicat en el BOP)
Final VIII corporació (2007/2011) BOP 18-01-2012
Inici IX corporació (2011/2015)
 A Modificació corporació 2011/2015) BOP 06-12-2014
Final corporació IX (2011-2015) i inici corporació X (2015-2019) BOP 06-11-2015
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal