Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals

En la vigent X corporació, el Ple, en sessió de 7 de juliol de 2015, va aprovar les quanties en els termes que tot seguit s’assenyalen, per assistència efectiva als següents òrgans col·legiats municipals

ASSISTÈNCIA EFECTIVA A LES SESSIONS ORDINÀRIES: IMPORT
Del Ple 230 €
De la Junta de Govern Local 200 €
De la Junta de Portaveus 200 €
De la resta d’òrgans col·legiats municipals on, per al nomenament del representant, siga condició necessària i exclusiva ser membre de la corporació. 100 €

Les sessions extraordinàries dels anteriors òrgans col·legiats municipals podran tenir una assignació de 0 €, quan complisquen els següent requisits:

a) Quan la presidència pondere la concurrència de motius per a ser tinguda en compte la no-percepció, i incorpore com a últim punt de l’ordre del dia de la sessió el següent “Aprovació de no tindre percepcions per l’assistència a esta sessió extraordinària”.

b) Inclòs el punt, l’òrgan col·legiat, ponderant els motius que expose la presidència, ho ratifique i aprove.

Normativa:

L’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que només els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formen part, en la quantia que assenyale el Ple

Tot seguit pots consultar les quanties brutes liquidades a regidors sense dedicació, i que han consentit que es facen públiques en esta web, pel que fa a les assistències a òrgans col·legiats de la corporació de què formen part, durant els anys i mesos que es detallen.

Quan un regidor deixe de ser-ho, la informació econòmica continguda en este apartat únicament romandrà durant un any des de la pèrdua de la condició de membre de la corporació.

 

X corporació 2015/2019

Any 2017 (quanties brutes per mesos) (.ods Format full de càlcul de LibreOffice)

Any 2016 (quanties brutes per mesos) (.ods Format full de càlcul de LibreOffice)

Any 2015 (quanties brutes per mesos)

 

IX corporació 2011/2015

Any 2014 (quanties brutes per mesos)

Any 2015 (quanties brutes per mesos)

X corporació 2015/2019

Any 2015 (quanties brutes per mesos)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal