Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Resolucions judicials més recents

 
Codi Matèria Data Ple Data Sentència Número sentència Òrgan Judicial Orde Assumpte*
5 Economia, Hisenda i Personal 20151221 20151202 356/2015 Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València Contenciós Inadmissiblitat del recurs contencios interposat per la Delegació del Govern contra l'acord del Ple de 01-12-2014 d'aprovació inicial de la modificació del RPT (Secció M1d'Oficis) i desestimació del recurs contenciós interposat contra l'acord del Ple de 0
4 Economia, Hisenda i Personal 20151221 20151029 303/2015 Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de València Contenciós Desestimació del recurs contenciós-administratiu interposat contra l'acord del ple de 16-12-2013, que va desestimar el recurs de reposició formulat contra l'aprovació definitiva de la relació de llocs de treball, en el punt referit al concret lloc de treb
3 Economia, Hisenda i Personal 20151221 20151028 253/2015 Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València Contenciós Estimació parcial del recurs contenciós interposat contra resolució de l’Alcaldia de 08-01-2014, que va desestimar els recursos d’alçada interposats contra els acords de tribunal qualificador del concurs oposició convocat per a la provisió en propietat pl
3 Urbanisme 20140303 20131227 1390 Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana Contenciós Confirmatòria de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de València, de 27-01-2010, desestimatòria del recurs interposat per Edificacions Castesan 2006, SL contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, del recurs de reposició deduït contra el Decret dictat per la Regidora Delegada d’Activitats i Medi Ambient d’este Ajuntament el 14-08-2007, pel qual es resol denegar la llicència urbanística sol·licitada per eixa mercantil per a la construcció d’un edifici de deu vivendes, garatge i trasters en el carrer Gebalcobra, cantonada C/Badell, de la platja d’este municipi (recurs contenciós administratiu número 91/2008
2 Urbanisme 20140303 20130423 Tribunal Suprem Contenciós Per la qual, amb estimació del recurs de cassació interposat per este Ajuntament contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 28/04/2011, acorda estimar parcialment el recurs interposat per este Ajuntament contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, del recurs de reposició deduït front a la resolució dictada pel President de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en data 24-01-2007, sobre imposició de sanció per infracció administrativa en matèria d’aigües, paralització immediata de tota construcció en la zona de policia del riu Vaca i retirada de vivendes construïdes sense autorització en eixa zona de policia (recurs contenciós administratiu núm. 1080/2008).
3 Règim Interior i òrgans de govern 20140303 20140129 23/2014 Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de València Contenciós Desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Manuel Vidal Almiñana, Inmaculada Tudela Talens, Salvador Ferrando Grau, Carmen Alario Vidal, Mario S. Enguix Sales, Salvador Sansaloni Moltó, Maria R. Escrivà Sanchis i Maria Ciscar Pons contra el Decret de l’Alcaldia en funcions de 26/07/2013, sobre convocatòria sessió extraordinària del Ple i que va acordar no incloure en l’odre del dia els punts instats pels recurrents: 1r, 2n, 3r, 4t, 5é, 6é i 8é.
2 Hisenda i Tributs 20131007 20130719 466/2013 TSJ Comunitat Valenciana Contenciós Estima el recurs d’apel·lació interposat pel Sr. Santos-Juanes Martí contra sentència de 16-09-2008 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de València i, en conseqüència, es declara nul·la la Resolució de l’Alcaldia d’este Ajuntament de 30-04-2008 que desestima el pertinent recurs de reposició formulat, per la qual s'acordava generar en el pressupost de despeses crèdit per impor de 175,000€ per a reforma de determinades obres i el seu finançament amb l'aportació d'Aquagest Levante SA.
2 Règim Interior i òrgans de govern 20140113 20131223 337/2013 Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València Contenciós Desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Karina Vercher González, Manuel Vidal Almiñana, Inmaculada Tudela Talens, Salvador Ferrando Grau, Carmen Alario Vidal, Mario S. Enguix Sales, Salvador Sansaloni Moltó, Maria R. Escrivà Sanchis i Maria Ciscar Pons contra la resolució de la mesa d’edat que va presidir el Ple, que denegà que seguira avant la tramitació de la moció de censura formulada pels recurrents, ja que no s’aprecia vulneració dels drets fonamentals.
1 Urbanisme 20140113 20131203 Tribunal Suprem Contenciós Confirma la sentència dictada pel TSJ de la Comunitat Valenciana, de 30 de novembre de 2010 (recurs 106/2009 i el seu acumulat 758/2009), i, en conseqüència, desestima el recurs de cassació interposat per la representació processal de la interessada contra la sentència del TSJ esmentada, sobre preu just d’una finca expropiada per a l’execució del projecte Construcció d’accés a l’EDAR Goleta Sardina.

* Hi apareix l'expressió recorreguda, quan l'Ajuntament en té constància.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal