Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Funcions i sessions

FUNCIONS I SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL

El govern i l’administració municipal del municipi correspon a l’Ajuntament, integrat per l'alcalde i els regidors (art. 140 CE). El Ple és el màxim òrgan col•legiat municipal. Està integrat per tots els regidors i el presideix l’alcalde. Adopta les decisions més transcendents de l’Ajuntament, com són les que li confereix l’apartat 2 de l’art. 22 LRBRL.

Els acords s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. El vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres es requereix per a l’adopció dels acords relatius a les matèries que preveu l’apartat 2 de l’art. 47 de la LRBRL.

Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren el primer dilluns de cada mes (llevat de setembre, que no n’hi ha) a les 20 hores en la sala de plens de l’ajuntament. Les sessions són públiques.

Podeu consultar les ordes del dia i les actes del Ple

La corporació municipal està integrada per 17 regidors. Esta és la composició actual:

>
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal